PKT vesti

 • Narodna skupština usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o PDV-u

  07. 10. 2019.
  Na sednici održanoj 7. oktobra 2019. godine, Narodna skupština usvojila je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost. Očekuje se objavljivanje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o PDV-u u narednom broju Službenog glasnika RS, nakon čega će ovaj zakon stupiti na snagu osmog dana od dana objavljivanja.
 • Izašao je časopis Porezi i računovodstvo broj 10/19 - tema broja: Aktivno i pasivno oplemenjivanje

  28. 09. 2019.
  Tema broja je aktivno i pasivno oplemenjivanje. U ukupno pet tekstova objasnili smo pravila koja treba primenjivati s aspekta carinskih propisa, PDV-a i računovodstvenog evidentiranja. Reč je o spoljnotrgovinskim transakcijama koje imaju specifičan poreski tretman, koji je delimično promenjen počev od 1. aprila 2017. godine, od kada su u primeni nova pravila određivanja mesta prometa usluga.
 • Utvrđen je Predlog zakona o računovodstvu (sa spornim rešenjem o „profesionalnim zvanjima“)

  18. 09. 2019.
  Na sednici održanoj 16. septembra 2019. godine, Vlada Republike Srbije utvrdila je Predlog Zakona o računovodstvu. Prema našim saznanjima, očekuje se da se ovaj predlog zakona nađe u skupštinskoj proceduri početkom oktobra. Predviđeno je da novi Zakon o računovodstvu stupi na snagu 1. januara 2020. godine, osim odredaba koje se odnose na čl. 6, 29, 44-49, 51. i 52, koje će se primenjivati od 1. januara 2022. godine, kao i pojedinih odredaba čl. 4, 32, 39. i 40. koje će se primenjivati od dana prijema Republike Srbije u Evropsku uniju.
 • Utvrđen je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o PDV-u (primena od 1. januara 2020)

  17. 09. 2019.
  Na sednici održanoj 16. septembra 2019. godine, Vlada Republike Srbije utvrdila je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost. Prema našim saznanjima, očekuje se da se ovaj predlog zakona nađe u skupštinskoj proceduri krajem septembra ili početkom oktobra. Većina predviđenih izmena primenjivaće se od 1. januara 2020. godine, osim odredaba koje se odnose na čl. 24 i 26. Zakona o PDV-u i odredaba koje sadrže ovlašćenja za donošenje podzakonskih akata koje će se primenjivati od dana stupanja na snagu ovog zakona odnosno u roku od osam dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku RS.
 • Izašao je časopis Porezi i računovodstvo broj 09/19 - tema broja: Interni obračun PDV-a po osnovu prometa stranog lica

  01. 09. 2019.
  Kao temu broja izdvojili smo tekst o obračunu PDV-a po osnovu prometa stranog lica. Iako je reč o postupku koji se primenjuje od početka primene propisa o PDV-u (uz neznatne izmene pojedinih pravila), u praksi se još uvek relativno često prave greške. Poreski dužnici treba da razumeju da poreska obaveza nastaje danom prometa stranog lica (ne računajući avansno plaćanje i slučaj sa licencama i drugim uslugama iz člana 5. stav 1. tačka 3) Zakona o PDV-u), nezavisno od toga da li je strano lice izdalo račun, odnosno da li je taj račun stigao do službe koja treba da izvrši obračun PDV-a.

PORESKA KANCELARIJA TATIĆ d.o.o.

©Copyright 2017 | All Rights Reserved.