USLUGE

Konsultantske usluge

KONSULTANTSKE USLUGE

Poreska kancelarija Tatić odabranim klijentima pruža konsultantske usluge iz brojnih oblasti poslovanja, a naročito iz oblasti poreza, računovodstva, odnosno primene MSFI i drugih srodnih oblasti. Svrha naših usluga je real izacija poslovnih transakcija na najpovoljniji način za klijenta, u okvirima zakonske regulative i uz minimiziranje rizika od pogrešne primene propisa.

Konsultantske usluge obuhvataju:

 • savetovanje iz oblasti svih poreza (PDV, porez na dobit, porez na dohodak građana, porezi na imovinu, međunarodno oporezivanje);
 • izbor i kreiranje adekvatnih računovodstvenih politika u skladu sa MSFI;
 • analizu ugovora i poslovnih transakcija sa svih relevantnih aspekata;
 • razmatranje alternativa i predlog najpovoljnijeg rešenja;
 • utvrđivanje poreskih efekata poslovnih transakcija;
 • stručna mišljenja i objašnjenja o tekućim pitanjima;
 • pregled akata nadležnih poreskih i drugih organa;
 • pregled i kontrolu poreskih evidencija;
 • pomoć u ostvarivanju prava klijenta u poreskom postupku;
 • evidentiranje složenih poslovnih promena (npr. statusne promene, zajednička ulaganja i dr.);
 • utvrđivanje odloženog poreza i rezervisanja za otpremnine;
 • pomoć pri sastavljanju godišnjih finansijskih izveštaja (pojedinačnih i konsolidovanih).

Naši savetnici poseduju objedinjena znanja iz oblasti poreza i računovodstva, što je preduslov za sveobuhvatno sagledavanje poslovnih transakcija i pronalaženje najpovoljnijih rešenja za klijenta.

NAŠE SPECIJALNOSTI

Poreske analizePoreske analize
Pomoć u poreskom postupkuPomoć u poreskom postupku
Zajednička izgradnja objekataZajednička izgradnja objekata
Transakcije udelimaTransakcije udelima
Razdvajanje osnivača društvaRazdvajanje osnivača društva
Usluge u oblasti transfernih cenaUsluge u oblasti transfernih cena

Modeli ugovora

MODELI UGOVORA

 • Kontinuirano – ugovor se zaključuje na (ne)određeno vreme sa pravom klijenta na neograničeni obim usluga za definisane oblasti, sa fiksnom mesečnom naknadom čija visina zavisi od procenjenog obima usluga i složenosti poslovanja klijenta.
 • Jednokratno – ugovor se zaključuje za konkretnu poslovnu transakciju po zahtevu klijenta, a naknada se određuje u zavisnosti od specifičnosti svakog konkretnog slučaja i potrebnog vremena angažovanja.

Usluge u poreskom postupku

USLUGE O PORESKOM POSTUPKU

Poreska kancelarija Tatić poreskim obveznicima pruža stručnu pomoć kako u poreskom postupku, tako i u upravnom sporu, u cilju ostvarivanja i zaštite njihovih prava u skladu sa Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji, i to:

 • pregled poreskih akata;
 • pisanje primedbi na zapisnik;
 • pisanje žalbe na prvostepeno rešenje;
 • podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na povraćaj, refakciju, refundaciju, prava na korišćenje i povraćaj više plaćenog poreza po osnovu poreskog kredita i plaćanja poreza putem preknjižavanja;
 • podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na obračun i isplatu kamate;
 • podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na odlaganje plaćanja dugovanog poreza;
 • pomoć u sastavljanju tužbe za pokretanje upravnog spora protiv drugostepenog rešenja, kao i zbog tzv. ćutanja uprave (nedonošenje rešenja u zakonom propisanom roku);
 • pomoć u sastavljanju zahteva Upravnom sudu za odlaganje izvršenja rešenja do donošenja sudske odluke.
strip

Transferne cene

TRANSFERNE CENE

Poreska kancelarija Tatić pruža usluge u oblasti transfernih cena. U skladu sa potrebama klijenta, posao se može ugovoriti na jedan od dva načina:

 • sastavljanje izveštaja o transfernim cenama u potpunosti u našoj režiji, ili
 • usluge koje podrazumevaju obuku kadrova, pisanje smernica za samostalno sastavljanje izveštaja, pregled i unapređenje izveštaja koji su sastavili zaposleni klijenta.

Naš tim je, počev od 2013. godine (od kada je propisana obaveza sastavljanja izveštaja o transfernim cenama), bio angažovan na izradi više stotina izveštaja.

BAZE PODATAKA KOJE KORISTIMO U ANALIZI TRANSFERNIH CENA:

orbis onesource scoring.rs