Raspored treninga

  • Primena propisa o PDV-u u oblasti spoljnotrgovinskog poslovanja

    25. 09. 2019.
    Tema treninga jesu specifičnosti u primeni propisa o PDV-u u oblasti spoljnotrgovinskog poslovanja, kao što su izvoz, uvoz, aktivno i pasivno oplemenjivanje, reeksportni poslovi i dr. Posmatrano s aspekta PDV-a, prometi koji se vrše u okviru spoljnotrgovinskog poslovanja mogu da budu oporezivi PDV-om ili oslobođeni PDV-a, a u slučaju pojedinih poslova nema predmeta oporezivanja PDV-om (npr. u slučaju aktivnog oplemenjivanja).
    25. 9. 2019.

PORESKA KANCELARIJA TATIĆ d.o.o.

©Copyright 2017 | All Rights Reserved.