PKT vesti

 • Doneta je Uredba o ispravama koje moraju da prate robu u prevozu za vreme vanrednog stanja

  14. 04. 2020.
  Posmatrano u odnosu na sadržinu isprave koja prati robu koja je propisana odredbama člana 29. Zakona o trgovini, osnovna razlika je u tome što za vreme vanrednog stanja (počev od 14. aprila) isprava ne mora da sadrži potpis odgovornih lica isporučioca i prevoznika. Prema članu 2. stav 2. Uredbe, isporučilac, primalac i prevoznik (ukoliko ga ima), mogu sporazumno odrediti način na koji će prijem odnosno isporuka robe biti potvrđena.
 • Način odlaganja akontacije poreza na dobit i poreza na prihode od samostalne delatnosti

  14. 04. 2020.
  Obveznik koji želi da koristi mere propisane Uredbom, 15. aprila ne treba da plati akontaciju poreza na dobit, odnosno akontaciju poreza na prihode od samostalne delatnosti (i doprinosa - u slučaju pojedinih preduzetnika), dok poresku prijavu na Obrascu PPP-PD, u kojoj će u polju 1.4 upisati 4. januar 2021. godine, trebalo bi da podnese do kraja aprila.
 • Omogućeno je dostavljanje podataka o banci kod koje će biti otvoren namenski račun za uplatu direktnih davanja (krajnji rok 25. april 2020)

  13. 04. 2020.
  Privredni subjekti koji stiču pravo na direktna davanja u skladu sa propisanim uslovima, a na dan 10. aprila 2020. godine imaju otvorene tekuće račune kod više banaka - dužni su da najkasnije 25. aprila 2020. godine, putem aplikacije ePorezi, dostave podatak o nazivu banke kod koje će biti otvoren poseban račun. Dostavljanje podataka o nazivu banke vrši se putem aplikacije ePorezi. U prvom koraku se vrši izbor odgovarajućeg obrasca – IPB (Izbor poslovne banke). Zatim se u okviru Obrasca IPB vrši izbor poslovne banke.
 • Primena poreskog oslobođenja od PDV-a na promet dobara i usluga bez naknade za zdravstvene svrhe

  13. 04. 2020.
  Primena propisanog poreskog oslobođenja podrazumeva sledeće da obveznik PDV-a koji je bez naknade isporučio dobra koja je već ranije nabavio za potrebe svoje delatnosti (što znači da je pri nababci imao pravo na odbitak prethodnog poreza u skladu sa opštim uslovima), po osnovu te isporuke licima iz člana 14. stav 1. Uredbe nije dužan da obračuna PDV (svakako nema ni obavezu da vrši ispravku odbitka prethodnog poreza). S druge strane, obveznik PDV-a koji je dobra nabavio sa isključivim ciljem doniranja navedenim licima iz člana 14. stav 1. Uredbe, po tom osnovu ima pravo na odbitak prethodnog poreza, ali nema obavezu da obračuna PDV.
 • Uticaj isplate dividende na korišćenje fiskalnih pogodnosti i direktnih davanja

  12. 04. 2020.
  Privredno društvo koje još uvek nije podnelo PPP-PD poresku prijavu sa datumom plaćanja 4. januar 2021. godine, prema našem mišljenju još uvek se nije opredelilo za fiskalne pogodnosti. U tom smislu, smatramo da okolnost da je dividenda isplaćena 10. aprila nije prepreka da društvo koristi mere propisane Uredbom. To znači - prema našem mišljenju - da privredni subjekt može da vrši isplatu dividende sve dok se ne opredeli za neku od propisanih pogodnosti.

PORESKA KANCELARIJA TATIĆ d.o.o.

©Copyright 2017 | All Rights Reserved.