PKT vesti

 • Očekuje se ukidanje obrazaca za obračun poreske amortizacije OA/I i OA/N, kao i propisivanje novih obrazaca PB-1 i PDP

  03. 02. 2019.
  Izmene Pravilnika o poreskom bilansu biće izvršene prvenstveno sa ciljem propisivanja pozicija u poreskom bilansu u okviru kojih će se iskazivati prihodi i rashodi za čije (ne)priznavanje su propisana nova pravila. Pritom, izmene se vrše samo sa ciljem usklađivanja načina iskazivanja podataka u poreskom bilansu sa izmenama koje su u primeni počev od poreskog bilansa za 2018. godine. Navedene izmene uslovile su potrebu za propisavanjem novog Obrasca PB-1. Takođe, očekuje se propisivanje novog obrasca poreske prijave - PDP. Ono što je možda važnije, to je ukidanje (neupotrebljivih) obrazaca za obračun poreske amortizacije nepokretnosti (OA/I) i nematerijalnih sredstava (OA/N).
 • Izašao je časopis Porezi i računovodstvo broj 02/19 (tema broja: Utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica za 2018)

  03. 02. 2019.
  Uobičajena tema februarskog broja jeste utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica za prethodnu godinu. Ovoga puta problematiku usklađivanja prihoda i rashoda u poreskom bilansu objasnili smo na osnovu delimične modifikacije jednog realnog primera iz prakse. Osim toga, skrećemo pažnju na tekstove u kojima smo ukazali kako (ne)sprovođenje određenih računovodstvenih postupaka može imati značajan uticaj na iznos poreske osnovice, odnosno na iznos poreza na dobit. Prvi postupak je obezvređenje imovine koja se kasnije prodaje, a taj prenos je osnov utvrđivanja kapitalnog dobitka/gubitka. Drugi postupak je utvrđivanje rezidualne vrednosti osnovnih sredstava koja se takođe prodaju po isteku korisnog veka upotrebe (koji je utvrdio konkretan obveznik).
 • Utvrđeni su usklađeni neoporezivi iznosi poreza na dohodak građana (u primeni od 1. februara 2019)

  26. 01. 2019.
  Na osnovu člana 12a stav 2. Zakona o porezu na dohodak građana (u nastavku: ZPDG), Vlada Republike Srbije objavljuje Usklađene dinarske neoporezive iznose poreza na dohodak građana iz člana 9. stav 1. tač. 9), 12), 13), 29) i 30), člana 15a st. 2, 4. i 5, člana 18. stav 1. tač. 1), 2), 5), 7), 8) i 9), člana 21a stav 2. i člana 85. stav 1. tačka 11) ZPDG godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2018. godini (Sl. glasnik RS, broj 4/19). Navedeni iznosi primenjuju se na sve isplate koje se vrše od 1. februara 2019. godine – nezavisno od toga za koji mesec se vrši isplata.
 • Izašao je časopis Porezi i računovodstvo broj 1/19 sa dve zbirke poreskih propisa

  04. 01. 2019.
  Pred kraj 2018. godine doneto je više podzakonskih akata, među kojima će najveću pažnju verovatno izazvati izmene Pravilnika o poreskoj amortizaciji, o čemu je objavljen tekst. Centralna računovodstvena tema, kojoj smo dodelili i status teme broja, jeste utvrđivanje nabavne vrednosti nekretnina, postrojenja i oprema u skladu sa MRS 16. Uz ovaj broj časopisa pretplatnici štampanog izdanja dobijaju i dve zbirke poreskih propisa.
 • Od 1. januara 2019. godine ukinuta je obaveza popunjavanja i dostavljanja obrazaca M-UN i M-4

  04. 01. 2019.
  Od 1. januara 2019. godine poslodavci više nemaju obavezu popunjavanja i dostavljanja obrazaca M–UN i M–4. Drugim rečima, više ne postoji obaveza predaje Obrasca M-4 do 30. 4. 2019. godine za prethodnu kalendarsku godinu. Takođe, od 1. januara 2019. ne postoji obaveza popunjavanja i predaje Obrasca M-UN, nezavisno od toga što se npr. u januaru 2019. vrši isplata ugovorene naknade za decembar 2018. godine.

PORESKA KANCELARIJA TATIĆ d.o.o.

©Copyright 2017 | All Rights Reserved.