Arhiva treninga

 • Građevinska delatnost i promet objekata u sistemu PDV-a

  Tema treninga jeste izgradnja objekata i njihov promet u sistemu PDV-a, sa posebnim osvrtom na pitanja o prometu iz oblasti građevinarstva u smislu člana 10. stav 2. tačka 3) Zakona o PDV-u. Na treningu se razmatraju relativno složeni odnosi između različitih učesnika u ovim poslovima. Trening je podjednako namenjen investitorima, izvođačima radova, odnosno kupcima i prodavcima objekata.
  23. 5. 2019.
 • Konsolidovanje finansijskih izveštaja - praktični aspekti

  Prema definicijama iz Zakona o računovodstvu, odnosno MSFI, konsolidovani finansijski izveštaj je finansijski izveštaj ekonomske celine koju čine matično i sva zavisna pravna lica, odnosno to je finansijski izveštaj grupe u kojima su sredstva, obaveze, kapital, prihodi, rashodi i tokovi gotovine matičnog entiteta i njegovih zavisnih entiteta prikazani kao deo jednog ekonomskog entiteta. Suština je da se u konsolidovanom finansijskom izveštaju bilansiraju samo efekti poslovnih transakcija koje su realizovane između grupe kao ekonomske celine i lica koja ne pripadaju toj grupi. Međusobne transakcije realizovane između matičnog i zavisnih entiteta, odnosno između zavisnih entiteta čiji su efekti iskazani u njihovim pojedinačnim finansijskim izveštajima, eliminišu se iz zbirnog bilansa (koji nastaje spajanjem njihovih pojedinačnih finansijskih izveštaja). Na treningu se razmatraju praktični aspekti konsolidovanja na osnovu brojnih primera iz prakse.
  16. 5. 2019.
 • Porez po odbitku na prihode nerezidentnih pravnih lica - praktični aspekti primene UIDO i Multilateralne konvencije

  Tema treninga je oporezivanje prihoda nerezidentnih pravnih lica porezom na dobit po odbitku, sa posebnim osvrtom na specifične transakcije kao što su one u vezi sa softverima, zakupom opreme koji se oporezuje kao autorska naknada i dr. Inače, 1. januara 2019. godine počela je primena Multilateralne konvencije o primeni mera koje se u cilju sprečavanja erozije poreske osnovice i premeštanja dobiti odnose na ugovore o izbegavanju dvostrukog oporezivanja (Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), kojom se neposredno menjaju određena rešenja u postojećim UIDO.
  19. 4. 2019.
 • Naknada troškova za prevoz i ostalih izdataka zaposlenih i drugih radno angažovanih lica - način dokumentovanja i druga aktuelna pitanja

  Povod za održavanje treninga je sporno Mišljenje Ministarstva finansija o načinu dokazivanja troškova prevoza zaposlenih za dolazak na rad i odlazak sa rada, koje je stvorilo poresku nesigurnost. Osim toga, trening je posvećen praktičnoj primeni različitih propisa koji regulišu radnopravni i poreski tretman isplate naknade troškova zaposlenih i ostalih radno angažovanih lica. Na treningu se razmatraju specifična i sporna pitanja iz oblasti Zakona o radu, Zakona o porezu na dohodak građana, Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje i drugih poreskih propisa povodom obaveze isplate naknade troškova zaposlenima i plaćanja poreza po tom osnovu.
  18. 4. 2019.
 • Prevozne, špediterske i usluge skladištenja u sistemu PDV-a

  Tema treninga jesu brojne specifične transakcije u oblasti prevoza dobara i lica, sa posebnim akcentom na sporna pitanja kao što je npr. obračun PDV-a po osnovu prevoza dobara koja se smeštaju u carinsko skladište, određivanje poreskog tretmana dangubnine (tzv. auto-dani) ili naknade štete koju učini prevoznik. Osim usluge prevoza i organizacije tj. posredovanja u pružanju tih usluga, na treningu razmatramo i povezana pitanja u vezi sa prometom usluge skladištenja dobara.
  16. 4. 2019.

PORESKA KANCELARIJA TATIĆ d.o.o.

©Copyright 2017 | All Rights Reserved.