Arhiva treninga

 • Praktična primena revidiranog MSFI 16 - Zakupi (primena obavezna od 1. januara 2021) - online trening

  MSFI 16 - Zakup (Lizing) u primeni je (na međunarodnom nivou) od 1. januara 2019. godine (tokom 2020. goine je revidiran kao posledica pandemije). U domaćim uslovima, očekuje se objavljivanje prevoda MSFI 16, uz propisivanje obavezne primene od 1. januara 2021. godine, s tim što je dozvoljena primena i u finansijskim izveštajima za 2020. godinu. MSFI 16 propisuje značajno drugačija pravila računovodstvenog evidentiranja zakupa u odnosu na MRS 17, pa se za početak njegove primene treba adekvatno pripremiti. Posmatrano iz perspektive zakupca, najvažnija novina jeste definisanje zahteva da se u poslovnim knjigama vrši priznavanje imovine sa pravom korišćenja i u slučaju klasičnog (operativnog), a ne samo finansijskog lizinga. Umesto priznavanja rashoda zakupnine na tekućoj osnovi, MSFI 16 propisuje priznavanje imovine s pravom korišćenja na početku trajanja ugovora o zakupu, koja se tokom perioda zakupa amortizuje.
  16. 10. 2020.
 • Prestanak radnog odnosa - radnopravne i poreske implikacije sa osvrtom na gubitak prava na podsticajne mere (online trening)

  U aktuelnim uslovima povećava se nesigurnost radnih mesta zaposlenih u privatnom sektoru. Radi očuvanja pravne sigurnosti poslodavaca i zaposlenih i izbegavanja nepotrebnih troškova do kojih dolazi prilikom sudskih sporova, na treningu razmatramo sve aspekte prestanka radnog odnosa počev od opštih pravila za otkaz ugovora o radu od strane poslodavca, do specifičnih slučajeva zaključivanja vansudskog poravnanja i isplata naknade po tom osnovu.
  24. 9. 2020.
 • Poreski dužnik u sistemu PDV-a i pravila internog obračuna PDV-a (online trening)

  U sistemu PDV-a pojam poreskog dužnika širi je od pojma obveznik PDV-a, jer status poreskog dužnika za PDV može imati i lice koje nije obveznik PDV-a. Zakonom o PDV-u propisano je desetak slučajeva prometa dobara i usluga kod kojih je poreski dužnik primalac, a ne obveznik PDV-a koji vrši promet. Po osnovu PDV-a poreski dužnici imaju specifična prava i obaveze. Trening će biti realizovan online preko internet platforme Zoom.
  17. 9. 2020.
 • Zakup nepokretnosti i ulaganje u zakupljeni objekat - poreski aspekti (online trening)

  Trening je posvećen razmatranju uvek aktuelnih i relativno složenih pitanja u okviru zakupa nepokretnosti i ulaganja u zakupljeni objekat koja se vrše za račun zakupca ili zakupodavca. Programom predavanja obuhvaćena su brojna pitanja sa aspekta PDV-a, poreza na dohodak građana i poreza na dobit pravnih lica.
  11. 9. 2020.
 • Nova uredba o pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima (online trening)

  Nakon realizacije podsticajnih mera u skladu sa (starom) Uredbom o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima, prema najavama državnih zvaničnika, Vlada priprema nove mere podsticaja privrednim subjektima. Pravni okvir za realizaciju novih mera biće nova uredba koja će biti doneta po hitnom postupku (početkom poslednje nedelje jula).
  31. 7. 2020.

PORESKA KANCELARIJA TATIĆ d.o.o.

©Copyright 2017 | All Rights Reserved.