Arhiva treninga

 • Izmene i dopune Zakona o porezima na imovinu i nove poreske prijave

  Tema treninga jesu izmene i dopune Zakona o porezima na imovinu koje će se primenjivati na utvrđivanje poreza na imovinu u tzv. statici za 2019. godinu, kao i izmene u oblasti oporezivanja porezom na prenos apsolutnih prava i poreza na nasleđe i poklon. Osim izmena zakona, očekuje se i propisivanje novih poreskih prijava za porez na imovinu.
  20. 12. 2018.
 • Izmene Zakona o porezu na dobit pravnih lica i utvrđivanje poreza na dobit za 2018. godinu (premijera)

  Trening je posvećen Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, koji je usvojen 7. decembra 2018. godine. Osim toga, na treningu ćemo detaljno razmatrati pravila o priznavanju prihoda i rashoda u poreskom bilansu za 2018. godinu. Trening se posebno preporučuje obveznicima koji imaju kraće rokove za utvrđivanje konačnog rezultata u bilansu uspeha, a koji svakako zavisi i od poreskog rashoda.
  18. 12. 2018.
 • Praktična primena MSFI 16 - Zakupi i MSFI 15 - Prihodi po osnovu ugovora sa kupcima (repriza)

  Novi MSFI 16 - Zakupi (Lizinzi) biće u primeni od 1. januara 2019. godine, s tim da je dozvoljena i ranija primena u skladu sa definisanim uslovima. MSFI 16 propisuje značajno drugačija pravila računovodstvenog evidentiranja zakupa u odnosu na MRS 17, pa se za početak njegove primene treba adekvatno pripremiti. Posmatrano iz ugla zakupca, verovatno najvažnija novina jeste definisanje zahteva da se u poslovnim knjigama vrši priznavanje imovine sa pravom korišćenja i u slučaju klasičnog (operativnog), a ne samo finansijskog lizinga. Druga tema treninga je praktična primena novog MSFI 15 – Prihodi po osnovu ugovora sa kupcima, koji je u primeni od 1. januara 2018. godine, što znači da se primenjuje na godišnji finansijski izveštaj za 2018. godinu. Ovaj MSFI zamenjuje MRS 18 – Prihodi, a samim tim uvodi i nova pravila priznavanja prihoda. Na treningu se razmatraju pravila priznavanja prihoda u opštim i specifičnim slučajevima.
  29. 11. 2018.
 • Praktična primena izmenjenog MSFI za MSP

  Međunarodni standard finansijskog izveštavanja za mala i srednja pravna lica (MSFi za MSP) izmenjen je pre nekoliko godina, s tim da u domaćim uslovima prevod toga Standarda nije bio blagovremeno objavljen. Ministar finansija (konačno) je doneo Rešenje o utvrđivanju prevoda MSFI za MSP, pa se očekuje njegovo objavljivanje u Sl. glasniku RS. Izmene MSFI za MSP jesu značajne, pa je trening prilika da objasnimo pravila priznavanja i vrednovanja koja će se obavezno primenjivati prilikom sastavljanja godišnjeg finansijskog izveštaja za 2018. godinu.
  28. 11. 2018.
 • Praktična primena MSFI 16 - Zakupi i MSFI 15 - Prihodi po osnovu ugovora sa kupcima (premijera)

  Novi MSFI 16 - Zakupi (Lizinzi) biće u primeni od 1. januara 2019. godine, s tim da je dozvoljena i ranija primena u skladu sa definisanim uslovima. MSFI 16 propisuje značajno drugačija pravila računovodstvenog evidentiranja zakupa u odnosu na MRS 17, pa se za početak njegove primene treba adekvatno pripremiti. Posmatrano iz ugla zakupca, verovatno najvažnija novina jeste definisanje zahteva da se u poslovnim knjigama vrši priznavanje imovine sa pravom korišćenja i u slučaju klasičnog (operativnog), a ne samo finansijskog lizinga. Druga tema treninga je praktična primena novog MSFI 15 – Prihodi po osnovu ugovora sa kupcima, koji je u primeni od 1. januara 2018. godine, što znači da se primenjuje na godišnji finansijski izveštaj za 2018. godinu. Ovaj MSFI zamenjuje MRS 18 – Prihodi, a samim tim uvodi i nova pravila priznavanja prihoda. Na treningu se razmatraju pravila priznavanja prihoda u opštim i specifičnim slučajevima.
  20. 11. 2018.

PORESKA KANCELARIJA TATIĆ d.o.o.

©Copyright 2017 | All Rights Reserved.