PKT vesti

 • Objavljen je časopis Porezi i računovodstvo broj 7/20 (tema broja: Novi pravilnici za primenu Zakona o računovodstvu)

  27. 06. 2020.
  Kao temu broja izdvojili smo nove pravilnike o Kontnom okviru i obrascima finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike, koje je ministar finansija doneo na osnovu ovlašćenja iz novog Zakona o računovodstvu. Od ostalih računovodstvenih tema objavljen je tekst o izmenama MSFI 16, koje su izvršene usled pandemije bolesti COVID-19, koje bi trebalo da privuku pažnju zakupaca kojima su zakupodavci odobrili podsticaje u periodu vanrednog stanja. Neke druge entitete možda će više interesovati tekst o konverziji duga u kapital, što je postupak koji može imati relativno složene poreske i računovodstvene implikacije.
 • Objavljeni su pravilnici za primenu novog Zakona o računovodstvu (novi kontni okviri i obrasci, Registar pružalaca računovodstvenih usluga i dr.)

  25. 06. 2020.
  U propisanom roku (koji je isticao 30. juna 2020. godine) ministar finansija doneo je sedam pravilnika. Pravilnici su objavljeni u Službenom glasniku RS broj 89/20 od 25. juna 2020. godine. Svi pravilnici stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja, ali primenjuju se počev od finansijskih izveštaja koji se sastavljaju na dan 31. decembra 2021. godine, osim Pravilnika o Registru pružalaca računovodstvenih usluga (primenjuje se od 1. januara 2021).
 • (Ne)dokumentovani troškovi prevoza zaposlenih priznaju se kao rashod u poreskom bilansu (osvrt na novo mišljenje Ministarstva finansija)

  25. 06. 2020.
  Jedina suštinska razlika u odnosu na prethodna (sporna) mišljenja MF ogleda se u tome što se najnovijim mišljenjem konstatuje da se, nezavisno od načina dokumentovanja naknade troškova prevoza zaposlenih, ovaj trošak priznaje kao rashod u poreskom bilansu u skladu sa odredbom člana 9. stav 2. Zakona o porezu na dobit pravnih lica. Ovo pitanje, inače, nikada nije ni trebalo da bude sporno, o čemu smo pisali u časopisu u prethodnom periodu, tj. oduvek smo i tvrdili da je rashod svakako priznat u poreskom bilansu, nezavisno od poreskog tretmana s aspekta poreza na dohodak građana.
 • Početak primene usklađenih dinarskih iznosa akcize odlaže se do 1. jula 2020. godine

  29. 05. 2020.
  Sa ciljem smanjivanja negativnih ekonomskih efekata prouzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19, a posebno uzimajući u obzir aktuelno kretanje cene sirove nafte na svetskom tržištu kao posledicu pandemije, Vlada je donela akt kojim se početak primene usklađenih iznosa akcize odlaže do 1. jula 2020. godine.
 • Da li se za potrebe ostvarivanja direktnih davanja, koja će biti uplaćena u junu, poreska prijava na Obrascu PPP-PD može podneti u ponedeljak 1. juna?

  26. 05. 2020.
  Imajući u vidu da je 31. maj nedelja, mnogi privredni subjekti interesuju se da li će ih eventualno podnošenje poreske prijave u ponedeljak 1. juna dovesti u situaciju da ne mogu da ostvare direktna davanja koja će biti uplaćena u junu. Prema našim saznanjima, sistem Poreske uprave će biti podešen tako da se spisak privrednih subjekata kojima će direktna davanja biti uplaćena u junu formira na osnovu poreskih prijava koje budu podnete zaključno 1. juna (u ponedeljak). Drugim rečima, privredni subjekti poresku prijavu na Obrascu PPP-PD (sa datumom plaćanja: 4. januar 2021) mogu podneti i u ponedeljak 1. juna 2020. godine.

PORESKA KANCELARIJA TATIĆ d.o.o.

©Copyright 2017 | All Rights Reserved.