PKT TRENING CENTAR

Obračun zakupa u skladu sa MSFI 16 u godišnjem finansijskom izveštaju za 2021. godinu - specifična pitanja iz prakse

26. 1. 2022.

MSFI 16 - Zakup (Lizing) u primeni je (na međunarodnom nivou) od 1. januara 2019. godine. U domaćim uslovima, primena MSFI 16 obavezna je počev za finansijske izveštaje za 2021. godinu. MSFI 16 propisuje značajno drugačija pravila računovodstvenog evidentiranja zakupa u odnosu na MRS 17. Posmatrano iz perspektive zakupca, najvažnija novina jeste definisanje zahteva da se u poslovnim knjigama vrši priznavanje imovine s pravom korišćenja i u slučaju klasičnog (operativnog), a ne samo finansijskog lizinga. Umesto priznavanja rashoda zakupnine na tekućoj osnovi, MSFI 16 propisuje priznavanje obaveze po osnovu zakupa i imovine s pravom korišćenja na početku trajanja ugovora o zakupu, koja se tokom perioda zakupa amortizuje.      

Poreska kancelarija Tatić mnogim klijentima uspešno pruža uslugu obračuna imovine s pravom korišćenja, pa je novi trening prilika da na praktičnim primerima objasnimo primenu ovog relativno složenog standarda. Posebnu pažnju na treningu posvetićemo specifičnim pitanjima iz prakse.  

PROGRAM PREDAVANJA

 • Ugovori koji jesu, odnosno nisu zakupi u smislu MSFI 16 (npr. zakup reklamnog prostora, magacina, parking mesta, štampača)
 • Priznavanje imovine s pravom korišćenja u poslovnim knjigama zakupca
 • Određivanje dužine trajanja zakupa
 • Kako utvrditi inkrementalnu kamatnu stopu
 • Uticaj PDV-a i poreza po odbitku na početno priznavanje obaveze po osnovu zakupa
 • Podsticaji koje zakupac dobija od zakupodavca
 • Investiciona i tekuća ulaganja zakupca u predmet zakupa
 • Amortizacija tokom perioda trajanja zakupa
 • Uticaj varijabilnih plaćanja po osnovu zakupa
 • Izmene procena i modifikacije zakupa
 • Uticaj promene kursa strane valute
 • Naknadno vrednovanje imovine s pravom korišćenja
 • Obračun zakupa u skladu sa MSFI 16 za potrebe konsolidacije grupe
 • Izuzeci od primene MSFI 16
 • Prva primena MSFI 16
 • Primeri obračuna imovine s pravom korišćenja

Realizacija online treninga (posredstvom internet platforme Zoom) podrazumeva predavanje sa PPT prezentacijom, diskusiju i odgovore na pitanja.

PREDAVAČI

Igor Tatić, urednik časopisa Porezi i računovodstvo i osnivač Poreske kancelarije Tatić

Predrag Đorđević, savetnik u Poreskoj kancelariji Tatić

DATUM I VREME ODRŽAVANJA

26. januar 2022. godine, od 10:00 do 14:30.

CENA

Cena za pretplatnike časopisa: 17.900,00 dinara + PDV

Cena za ostale učesnike: 21.900,00 + PDV

Popust: U slučaju prijave tri ili više učesnika iz iste kompanije, odobravamo popust od 10% na ukupnu naknadu.

Naknada se plaća unapred na tekući račun, na osnovu predračuna koji se dobija na e-mail nakon slanja elektronske prijave.

PRIJAVA UČESNIKA

Prijava učesnika vrši se elektronskim putem, upisivanjem podataka u Prijavi za trening, koja se nalazi na www.pktatic.rs (u okviru stranice: Trening centar).