Uredba o primeni rokova u upravnim postupcima ne utiče na rokove za podnošenje poreskih prijava

25. 03. 2020.

Kao što smo objavili u vesti od 24. marta, u Službenom glasniku RS broj 41/20, od 24. marta 2020. godine objavljena je Uredba o primeni rokova u upravnim postupcima za vreme vanrednog stanja

Napominjemo da se Uredba svakako primenjuje i na rokove u poreskom postupku (postupci kontrole, utvrđivanja i naplate poreza), s obzirom na to da se poreski postupak smatra posebnim upravnim postupkom, u kojem se supsidijarno primenjuju i odredbe Zakona o opštem upravnom postupku. U tom smislu nesporno je da poreski obveznici ne mogu snositi posledice svog nepostupanja u rokovima propisanim u Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji (ZPPPA), jer se ovim zakonom uređuju rokovi u poreskom postupku, kao posebnom upravnom postupku. 

Međutim, skrećemo pažnju na to da rokovi propisani u drugim poreskim zakonima (npr. rokovi za podnošenje poreskih prijava, rokovi za plaćanje poreza i dr.) ostaju nepromenjeni. Naime, Uredba se uopšte ne odnosi na te rokove, već na rokove za preduzimanje radnji u upravnim postupcima kakvi su: korišćenje pravnih lekova (npr. žalba), postupak prinudne naplate i dr.

Da li će se nekim drugim aktom promeniti rokovi za podnošenje poreskih prijava i plaćanje poreza za vreme vanrednog stanja - ostaje da se vidi. 

PORESKA KANCELARIJA TATIĆ d.o.o.

©Copyright 2017 | All Rights Reserved.