Donete su uredbe o primeni rokova u upravnim i sudskim postupcima za vreme vanrednog stanja

24. 03. 2020.

U Sl. glasniku RS broj 41/20 od 24. marta objavljena je Uredba o primeni rokova u upravnim postupcima za vreme vanrednog stanja. Uredba je stupila na snagu danom objavljivanja, tj. 24. marta 2020. godine

Prema članu 2. stav 1. Uredbe, stranke u postupcima pred:

 1. državnim organima i organizacijama,
 2. organima i organizacijama pokrajinske autonomije i jedinica lokalne samouprave,
 3. ustanovama,
 4. javnim preduzećima,
 5. posebnim organima preko kojih se ostvaruje regulatorna funkcija i
 6. pravnim i fizičkim licima kojima su poverena javna ovlašćenja,

za vreme vanrednog stanja u Republici Srbiji, ne mogu snositi posledice svog nepostupanja u rokovima propisanim ili određenim u skladu sa zakonima kojima se uređuje opšti upravni postupak ili posebni upravni postupci.

Prema članu 2. stav 2. Uredbe, dostavljanja pismena u upravnom postupku i radnje obaveštavanja, od kojih počinju da teku rokovi koji se ne mogu produžiti, a koje su izvršene tokom vanrednog stanja, smatraće se, u smislu primene propisanih rokova, izvršenim kad istekne 15 dana od prestanka vanrednog stanja. Na primer, ukoliko je rešenje Poreske uprave dostavljeno nakon uvođenja vanrednog stanja, rok za žalbu na to rešenje počinje da teče tek istekom 15 dana od prestanka vanrednog stanja. To znači da tek tada počinje da teče rok od (redovnih) 15 dana u kojem obveznik ima pravo da podnese žalbu. Drugim rečima, obveznik će za podnošenje žalbe imati na raspolaganju 30 dana od dana prestanka vanrednog stanja. 

Za razliku od prethodno navedenog, skrećemo pažnju na to da u slučaju upravnih akata koja su doneta pre uvođenja vanrednog stanja nije predviđeno posebno računanje rokova, što znači da ti rokovi mogu da isteknu za vreme vanrednog stanja. Na primer, ako je rešenje primljeno 12. marta, rok za predaju žalbe svakako ističe u roku od 15 dana tj. 27. marta

Prema članu 3. stav 1. Uredbe, rokovi koji ističu za vreme vanrednog stanja, a odnose se na preduzimanje upravnih radnji, okončanje upravnih postupaka i odlučivanje po izjavljenim pravnim sredstvima, smatraće se isteklim kad istekne 30 dana od prestanka vanrednog stanja. Prema našem shvatanju, ovo se odnosi na rokove u kojima državni i drugi organi treba da preduzmu određenu upravnu radnju, okončaju postupak ili odluče npr. o žalbi. Na primer, rok za odlučivanje o žalbi u poreskom postupku je 60 dana, pa ukoliko taj rok ističe za vreme vanrednog stanja, rok se produžava i ističe nakon 30 dana od prestanka vanrednog stanja. 

Prema članu 3. stav 2. Uredbe, propisani rokovi za izjavljivanje pravnog sredstva protiv usmenog rešenja nadležnog organa donetog u primeni hitnih mera radi sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 tokom vanrednog stanja, te za podnošenje zahteva za dostavljanje pismenog otpravka tog rešenja, počinju da teku od prestanka vanrednog stanja.

Osim prethodno objašnjene Uredbe, Vlada Republike Srbije donela je i Uredbu o rokovima u sudskim postupcima za vreme vanrednog stanja proglašenog 15. marta 2020. godine, koja je objavljena u Sl. glasniku RS, broj 38/20, a stupila na snagu 20. marta 2020. godine.

U članu 1. ove Uredbe propisano je da za vreme vanrednog stanja prestaju teći rokovi za podnošenje:

 1. tužbe u parničnom postupku;
 2. privatne tužbe u krivičnom postupku;
 3. predloga za pokretanje vanparničnog postupka ili postupka izvršenja i obezbeđenja;
 4. tužbe u upravnom sporu i
 5. ustavne žalbe.

Posmatrano iz perspektive poreskih obveznika, odnosno zaštite njihovih prava iz poreskog postupka, koje pravo se ostvaruje u sudskom postupku pred Upravnim sudom podnošenjem tužbe za pokretanje upravnog spora protiv drugostepenog rešenja u skladu sa pravom iz Zakona o upravnim sporovima, bitno je da za vreme vanrednog stanja prestaju teći rokovi za podnošenje tužbe u upravnom sporu.

Detaljna objašnjenja o primeni navedenih uredbi daćemo u časopisu Porezi i računovodstvo broj 04/20 koji je u pripremi. 

PORESKA KANCELARIJA TATIĆ d.o.o.

©Copyright 2017 | All Rights Reserved.