Pretraga vesti

Unesite pojam za pretragu vesti
 • SVE GODINE
 • 2020.
 • 2019.
 • 2018.
 • 2017.
 • 2016.
 • 2015.
 • 2014.
PRETRAGA

PKT VESTI

Objavljeni su novi prevodi MSFI, uključujući i MSFI 16 - primena obavezna od 1. januara 2021.

13. 10. 2020.

Ministar finansija doneo je Rešenje o utvrđivanju prevoda Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja (MSFI), koje je objavljeno u Službenom glasniku RS broj 123/20, od 13. oktobra 2020. godine. Rešenje stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, tj. 21. oktobra 2020. godine.   

Rešenjem je utvrđen prevod Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja (MSFI), koji je dat u prilogu ovog rešenja i čini njegov sastavni deo.

MSFI iz tačke 1. ovog rešenja čine:

 1. Konceptualni okvir za finansijsko izveštavanje,
 2. osnovni tekstovi Međunarodnih računovodstvenih standarda (MRS),
 3. osnovni tekstovi MSFI izdati od Odbora za međunarodne računovodstvene standarde (International Accounting Standards Board – IASB), kao i
 4. tumačenja izdata od Komiteta za tumačenje računovodstvenih standarda, 

u obliku u kojem su izdati, odnosno usvojeni i koji ne uključuju osnove za zaključivanje, ilustrujuće primere, smernice, komentare, suprotna mišljenja, razrađene primere i drugi dopunski objašnjavajući materijal koji može da se usvoji u vezi sa standardima, odnosno tumačenjima, osim ako se izričito ne navodi da je on sastavni deo standarda, odnosno tumačenja.

MSFI iz Rešenja počeće da se primenjuju od finansijskih izveštaja koji se sastavljaju na dan 31. decembra 2021. godine. MSFI iz Rešenja mogu se primeniti i prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja na dan 31. decembra 2020. godine (uz obelodanjivanje odgovarajućih informacija u Napomenama uz finansijske izveštaje).

Novim rešenjem stavlja se van snage Rešenje Ministra finansija broj 401-00-4980/2019-16 od 21. novembra 2019. godine (Službeni glasnik RS, broj 92/19), osim u slučaju primene tog rešenja prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja na dan 31. decembra 2020. godine.

Dakle, objavljeni su prevodi svih pojedinačnih MRS, kao i MSFI, zaključno sa MSFI 16 - Lizing. Objavljivanje novog MSFI 16 svakako je najznačajnije, jer taj Standard donosi suštinski drugačija pravila računovodstvenog evidentiranja klasičnog ugovora o zakupu u poslovnim knjigama zakupca, u odnosu na višedecenijsku praksu. Primena tih pravila obavezna je praktično od 1. januara 2021. godine, s tim što je dozvoljena primena i prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja za 2020. godinu. 

Detaljna objašnjenja o praktičnoj primeni novog MSFI 16 daćemo na online treningu koji se održava 16. oktobra (za ovaj trening već je prijavljeno više od 100 učesnika - prijavite se odmah). 

TRI ONLINE TRENINGA U OKTOBRU

Trening 16. oktobra: PRAKTIČNA PRIMENA REVIDIRANOG MSFI 16 - ZAKUPI (primena obavezna od 1. januara 2021)

Trening 20. oktobraPROMET DOBARA I USLUGA BEZ NAKNADE U SISTEMU PDV-A (naturalni rabat, donacije, reklamni materijal, uzorci i drugi pokloni)

Trening 23. oktobraDALJINSKA (ONLINE) PRODAJA ROBE I USLUGA - TRGOVINSKI, PORESKI I RAČUNOVODSTVENI ASPEKTI 

PRIJAVA ZA TRENING