PKT TRENING CENTAR

Praktična primena revidiranog MSFI 16 - Zakupi (primena obavezna od 1. januara 2021) - online trening

16. 10. 2020.
 

MSFI 16 - Zakup (Lizing) u primeni je (na međunarodnom nivou) od 1. januara 2019. godine (tokom 2020. godine je revidiran kao posledica pandemije). U domaćim uslovima, očekuje se objavljivanje prevoda MSFI 16, uz propisivanje obavezne primene od 1. januara 2021. godine, s tim što je dozvoljena primena i u finansijskim izveštajima za 2020. godinu. MSFI 16 propisuje značajno drugačija pravila računovodstvenog evidentiranja zakupa u odnosu na MRS 17, pa se za početak njegove primene treba adekvatno pripremiti. 

Posmatrano iz perspektive zakupca, najvažnija novina jeste definisanje zahteva da se u poslovnim knjigama vrši priznavanje imovine s pravom korišćenja i u slučaju klasičnog (operativnog), a ne samo finansijskog lizinga. Umesto priznavanja rashoda zakupnine na tekućoj osnovi, MSFI 16 propisuje priznavanje imovine s pravom korišćenja na početku trajanja ugovora o zakupu, koja se tokom perioda zakupa amortizuje, kao i obaveze po osnovu zakupa.      

PROGRAM PREDAVANJA

 • delokrug MSFI 16 i početak primene
 • priznavanje imovine s pravom korišćenja u poslovnim knjigama zakupca
 • uticaj PDV-a i poreza po odbitku na početno priznavanje obaveze po osnovu zakupa
 • podsticaji koje zakupac dobija od zakupodavca
 • ulaganja zakupca u zakupljeni objekat
 • amortizacija tokom perioda trajanja zakupa
 • uticaj varijabilnih plaćanja po osnovu zakupa
 • uticaj promene kursa strane valute
 • naknadno vrednovanje imovine s pravom korišćenja
 • određivanje dužine trajanja zakupa
 • izuzeci od primene MSFI 16
 • prva primena MSFI 16
 • priznavanje i vrednovanje u poslovnim knjigama zakupodavca (davaoca lizinga)

Realizacija online treninga (posredstvom internet platforme Zoom) podrazumeva predavanje sa PPT prezentacijom, diskusiju i odgovore na pitanja.

PREDAVAČI

Igor Tatić, urednik časopisa Porezi i računovodstvo i osnivač Poreske kancelarije Tatić

Predrag Đorđević, savetnik u Poreskoj kancelariji Tatić

DATUM I VREME ODRŽAVANJA

16. oktobra 2020. godine, od 10:00 do 14:00.

CENA

Cena za pretplatnike časopisa: 11.900,00 dinara + PDV

Cena za ostale učesnike: 14.900,00 + PDV

Popust: U slučaju prijave tri ili više učesnika iz iste kompanije, odobravamo popust od 10% na ukupnu naknadu.

Naknada se plaća unapred na tekući račun, na osnovu predračuna koji se dobija na e-mail nakon slanja elektronske prijave.

PRIJAVA UČESNIKA

Prijava učesnika vrši se elektronskim putem, upisivanjem podataka u Prijavi za trening, koja se nalazi na www.pktatic.rs (u okviru stranice: Trening centar).