Narodna skupština usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o PDV-u

07. 10. 2019.

Na sednici održanoj 7. oktobra 2019. godine, Narodna skupština usvojila je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost. Očekuje se objavljivanje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o PDV-u u narednom broju Službenog glasnika RS, nakon čega će ovaj zakon stupiti na snagu osmog dana od dana objavljivanja. Očekuje se i donošenje nekoliko podzakonskih akata

Na istoj sednici Narodne skupštine raspravlja se i o novim zakonima iz oblasti računovodstva i revizije, s tim što se usvajanje tih zakona očekuje do kraja ove nedelje. 

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o PDV-u ima 11 članova, a izmene se odnose na sledeće

 1. uvodi se poresko oslobođenje za promet dobara i usluga, kao i uvoz dobara, koji se vrše u okviru izgradnje autoputeva od javnog interesa, a delimično su izmenjena i pravila o poreskom oslobođenju za promet dobara koja putnik otprema u inostranstvo u ličnom prtljagu (član 24); 
 2. delimično su proširena poreska oslobođenja za uvoz pojedinih dobara (član 26); 
 3. uređen je poreski tretman (ne)namenskih vrednosnih vaučera (novi čl. 7a, 7b i 7v); 
 4. precizirano je pravilo o određivanju poreskog dužnika (član 10); 
 5. precizirana je obaveza stranog lica da se evidentira kao obveznik PDV-a i u slučaju kada vrši promet koji je oslobođen PDV-a sa pravom na odbitak prethodnog poreza (član 10a);
 6. uređen je način određivanja mesta prometa dobara koji se vrše na brodu, odnosno u letilici ili vozu u toku prevoza putnika (član 11);
 7. uređeno je mesto prometa usluge predaje jela i pića za konzumaciju na brodu, odnosno u letilici ili vozu u toku prevoza putnika (član 12);
 8. određivanje mesta sedišta, stalne poslovne jedinice, prebivališta i boravišta primaoca (član 12);
 9. izdavanje računa kao momenat nastanka poreske obaveze (član 16);
 10. propisana su nova pravila podele prethodnog poreza i utvrđivanja srazmernog poreskog odbitka (član 30);
 11. delimično su izmenjena pravila u pogledu storniranja/poništavanja računa u kojima je PDV iskazan u većem iznosu nego što je trebalo ili je račun izdat a obveznik nije izvršio promet (član 44). 

Odredbe iz prve dve tačke će se primenjivati od dana stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o PDV-u, dok će se ostale odredbe primenjivati od 1. januara 2020. godine. 

Detaljna objašnjenja o navedenim izmenama dali smo u časopisu Porezi i računovodstvo broj 10/19 (tokom skupštinske procedure nije bilo izmena u odnosu na predložena rešenja), a zakazan je i trening 17. oktobra: Izmene i dopune Zakona o PDV-u i druge PDV aktuelnosti

PORESKA KANCELARIJA TATIĆ d.o.o.

©Copyright 2017 | All Rights Reserved.