1. aprila 2018. godine prestaje obaveza podnošenja poreske prijave PDPO/S ukoliko u skladu sa UIDO ne postoji obaveza plaćanja poreza po odbitku u Srbiji

16. 03. 2018.
 

Ministar finansija doneo je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po odbitku na prihode i naknade koje ostvaruju nerezidentna i rezidentna pravna lica, koji je objavljen u Službenom glasniku RS broj 20/18 od 16. marta 2018. godine. Pravilnik stupa na snagu i primenjuje se na obračunavanje poreza koji se plaća po odbitku na prihode/naknade koji su ostvareni počev od 1. aprila 2018. godine.

Najvažnija izmena odnosi se na ukidanje obaveze podnošenja poreske prijave u slučaju kada se u skladu sa ugovorom o izbegavanju dvostrukog oporezivanja (UIDO) porez ne plaća u Srbiji.

Naime, prema trenutno važećoj odredbi člana 2. stav 6. Pravilnika (koja se primenjuje do kraja marta 2018. godine), isplatilac podnosi prijavu i u slučaju kada u skladu sa ugovorom o izbegavanju dvostrukog oporezivanja nerezidentno pravno lice porez plaća u državi čiji je rezident.

Citirani stav je izmenjen, a suština je da poresku prijavu isplatilac podnosi u slučaju kada se u skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica (u nastavku: Zakon) porez plaća u Republici Srbiji. Istovremeno, novim stavom 8. člana 2. Pravilnika propisano je da poresku prijavu isplatilac ne podnosi u slučaju kada se primenom odredaba UIDO-a porez plaća u drugoj državi, pod uslovom da u momentu nastanka oporezivog događaja isplatilac poseduje dokaze da je nerezidentno pravno lice rezident države sa kojom je zaključen UIDO (odgovarajuća potvrda o rezidentnosti) i da je stvarni vlasnik prihoda.

Podsećamo da se - počev od 1. aprila 2018. godine - poreska prijava za porez po odbitku podnosi u roku od tri dana od dana kada je prihod ostvaren, odnosno isplaćen. Isti rok važi i za plaćanje obračunatog poreza po odbitku. U skladu s tim, član 2. stav 1. Pravilnika izmenjen je tako da je precizirano da isplatilac prihoda, odnosno naknade - rezidentno pravno lice obračunava, obustavlja i plaća porez po odbitku u roku od tri dana od dana isplate prihoda koji se oporezuju porezom po odbitku.

Ostale izmene Pravilnika su pravno-tehničkog karaktera, a izmenjeni su i pojedini opisi vrste prihoda u Katalogu šifara vrste prihoda/naknade na koje se plaća porez na dobit po odbitku i po rešenju, koji je sastavni deo Pravilnika.

Od 1. aprila 2018. godine menja se i predmet oporezivanja porezom na dobit po odbitku u delu koji se odnosi na prihode nerezidentnih pravnih lica od usluga. Detaljnije u posebnoj vesti.

PORESKA KANCELARIJA TATIĆ d.o.o.

©Copyright 2017 | All Rights Reserved.