Objavljen je Pravilnik o vrstama usluga po osnovu kojih nerezidentno pravno lice ostvaruje prihod koji se oporezuje porezom po odbitku (u primeni od 1. aprila 2018)

10.03.2018.
 

Prema članu 40. stav 1. tačka 2) Zakona o porezu na dobit pravnih lica, koji će se primenjvati od 1. aprila 2018. godine, porez po odbitku plaća se na prihode nerezidentnih pravnih lica po osnovu naknada od usluga: 

 • istraživanja tržišta, 
 • računovodstvenih i revizorskih usluga, kao i 
 • drugih usluga iz oblasti pravnog i poslovnog savetovanja, 

nezavisno od mesta njihovog pružanja ili korišćenja, odnosno mesta gde će biti pružene ili korišćene.

Suština je da - počev od 1. aprila 2018. godine - prihodi koji se nerezidentnim pravnim licima isplaćuju po osnovu svih drugih usluga više neće biti predmet oporezivanja porezom po odbitku (osim u slučaju isplate prihoda pravnim licima iz jurisdikcije sa preferencijalnim poreskim sistemom). Detaljna objašnjenja o novim pravilima dali smo u časopisu Porezi i računovodstvo broj 1/18, str. 76.
 
Ministar finansija doneo je Pravilnik o vrstama usluga po osnovu kojih nerezidentno pravno lice ostvaruje prihod koji se oporezuje porezom po odbitku. Pravilnik je objavljen u Sl. glasniku RS broj 18/18, a primenjuje se od 1. aprila 2018. godine. Pravilnikom su bliže uređene navedene vrste usluga. 

1. USLUGE ISTRAŽIVANJA TRŽIŠTA

Prema članu 2. Pravilnikam, uslugama istraživanja tržišta smatraju se usluge koje se odnose na:
 
 • prikupljanje informacija sa tržišta koje se odnose na dostavljanje podataka rezidentnom pravnom licu, a koje služe za planiranje, organizaciju i kontrolu procesa poslovanja rezidentnog pravnog lica;
 • obradu i analizu prikupljenih podataka;
 • određivanje karakteristika tržišta i merenje potencijala tržišta;
 • analizu učešća na tržištu;
 • analizu prodaje;
 • ispitivanje konkurencije;
 • testiranje novih i postojećih proizvoda na tržištu.

Uslugama iistraživanja tržišta ne smatraju se usluge reklame i propagande, uključujući i usluge oglašavanja.

2. RAČUNOVODSTVENE I REVIZORSKE USLUGE

Računovodstvenim i revizorskim uslugama smatraju se usluge vezane za sastavljanje finansijskih izveštaja, kao i za reviziju finansijskih izveštaja u smislu provere i ocene finansijskih izveštaja, na osnovu kojih se daje nezavisno stručno mišljenje o tome da li finansijski izveštaji daju istinit i pošten prikaz finansijskog stanja i rezultata poslovanja pravnog lica u skladu sa odgovarajućom regulativom za izradu finansijskih izveštaja.

3. USLUGE IZ OBLASTI PRAVNOG I POSLOVNOG SAVETOVANJA

Prema članu 4. stav 1. Pravilnika, uslugama iz oblasti pravnog i poslovnog savetovanja smatraju se usluge koje se odnose na svaki oblik pravnog i poslovnog savetovanja, a naročito usluge:
 
 • poreskog savetovanja,
 • advokatske usluge,
 • usluge upravljanja rezidentnim pravnim licem, kao i
 • svaka vrsta davanja saveta i konsultacija u vezi sa poslovanjem rezidentnog pravnog lica.

Prema članu 4. stav 2. Pravilnika, uslugama iz oblasti savetovanja ne smatraju se održavanje seminara, predavanja, radionica, kao i usluge posredovanja u prometu dobara i usluga.

Detaljna objašnjenja o primeni navedenih pravila daćemo na predstojećim treninzima. 

TRENINZI U MARTU

 • 16. marta - Oporezivanje imovine (utvrđivanje poreza na imovinu za 2018. godinu i porez na prenos apsolutnih prava)
 • 20. marta - Primena Korisničkog uputstva za pregled obračuna PDV-a i nova pravila oporezivanja porezom na dobit po odbitku (premijera - još malo slobodnih mesta)
 • 21. marta - Primena Korisničkog uputstva za pregled obračuna PDV-a i nova pravila oporezivanja porezom na dobit po odbitku (repriza - još malo slobodnih mesta)

Prijavite se brzo, jer broj mesta je ograničen na 80 učesnika! 

PORESKA KANCELARIJA TATIĆ d.o.o.

©Copyright 2013 | All Rights Reserved.

Prijava za trening newsletter