PKT TRENING CENTAR

Ispravke računovodstvenih grešaka, utvrđivanje materijalnosti i knjiženje poreske obaveze utvrđene rešenjem poreskog organa

12. 5. 2021.

U toku sastavljanja finansijskih izveštaja mogu nastati određene greške koje utiču na fer prezentaciju stanja imovine, obaveza, kapitala, rezultata, kao i oporezive dobiti ili gubitka u poreskom bilansu. Greške mogu nastati usled matematičkih grešaka, pogrešne primene računovodstvenih politika, pogrešnog tumačenja činjenica, prevare ili previda. Greška je učinjena i kada poslovna promena nije evidentirana u poslovnim knjigama u periodu u kojem je nastala. Greške nastale u jednom obračunskom periodu, a otkrivene u narednom ili nekom od narednih perioda mogu imati tretman materijalno značajnih grešaka iz prethodnog perioda, koje treba ispraviti na odgovarajući način, u skladu sa MRS 8.

Zasebna tema jesu greške utvrđene u postupku poreske kontrole koje rezultiraju rešenjem nadležnog poreskog organa kojim je utvrđena neprijavljena poreska obaveza, zajedno sa kamatom zbog neblagovremeno plaćenog poreza. U takvim okolnostima treba sprovesti odgovarajuće knjiženje u poslovnim knjigama, a treba sagledati i poreske implikacije. 

Trening je inicijalno bio zakazan za 16. april. Međutim, zbog većeg značaja treninga o novom Pravilniku o porezu na dodatu vrednost i organizacionih razloga, novi termin treninga je 12. maj.  

PROGRAM PREDAVANJA  

  • Primena MRS 8
  • Utvrđivanje materijalnosti računovodstvene greške
  • Ispravka početnog stanja rezultata
  • Ispravke grešaka u tekućem periodu
  • Korekcija uporednih podataka
  • Uticaj računovodstvenih grešaka na porez na dobit
  • Podnošenje izmenjene poreske prijave za porez na dobit
  • Evidentiranje poreske obaveze utvrđene rešenjem Poreske uprave
  • Knjiženje kamate utvrđene rešenjem poreskog organa

Realizacija treninga podrazumeva predavanje sa PPT prezentacijom, diskusiju i odgovore na pitanja.

PREDAVAČI

Igor Tatić, osnivač Poreske kancelarije Tatić

Predrag Đorđević, savetnik u Poreskoj kancelariji Tatić

DATUM I VREME ODRŽAVANJA

Trening se realizuje online, posredstvom internet platforme Zoom. 

12. maj 2021. godine, od 10:00 do 14:15.

CENA

Cena za pretplatnike časopisa: 11.900,00 dinara + PDV

Cena za ostale učesnike: 14.900,00 dinara + PDV

Popust: U slučaju prijave tri ili više učesnika iz iste kompanije, odobravamo popust od 10% na ukupnu naknadu.

Naknada se plaća unapred na tekući račun, na osnovu predračuna koji se dobija na e-mail nakon slanja elektronske prijave.

PRIJAVA UČESNIKA

Prijava učesnika vrši se elektronskim putem, upisivanjem podataka u PRIJAVI ZA TRENING, koja se nalazi na www.pktatic.rs (u okviru stranice: Trening centar).