Pretraga vesti

Unesite pojam za pretragu vesti
  • SVE GODINE
  • 2020.
  • 2019.
  • 2018.
  • 2017.
  • 2016.
  • 2015.
  • 2014.
PRETRAGA

PKT VESTI

Rok za prijavu neprijavljenog poslovnog prostora i poslovnih prostorija (na novom Obrascu EP IPP) ističe u ponedeljak 30. januara 2023. godine

25. 1. 2023.

Pravilnikom o postupku, načinu, rokovima, sadržaju i obliku prijave kojom poreski obveznik prijavljuje poslovni prostor i poslovne prostorije u kojima skladišti, odnosno smešta dobra, kao i prostor i prostorije u kojima obavlja delatnost (u nastavku: Pravilnik) propisana je evidenciona prijava koja se podnosi na Obrascu EP IPPPrijava za evidentiranje poslovnog prostora i poslovnih prostorija u kojima se skladište, odnosno smeštaju dobra, kao i prostora i prostorija u kojima poreski obveznik obavlja delatnost (u nastavku: evidenciona prijava).

Pravilnik je počeo da se primenjuje 24. januara 2023. godine (u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu).

Poreski obveznik evidencionu prijavu podnosi isključivo u elektronskom obliku, preko portala Poreske uprave za sve poslovne prostore i poslovne prostorije koje se koriste za skladištenje, odnosno smeštanje dobara i za obavljanje delatnosti, a koje se nalaze van prijavljenog sedišta pravnog lica, preduzetnika, odnosno prebivališta/boravišta fizičkog lica, pre početka njihovog korišćenja.

Izuzetno, Pravilnikom je propisano da poreski obveznik ne prijavljuje podatke koje prijavljuje Agenciji za privredne registre (APR) prilikom upisa u propisani registar, kao ni podatke koji su u skladu sa drugim propisima već dostavljeni Poreskoj upravi (zakon kojim se uređuju akcize, zakon kojim se uređuje fiskalizacija i dr.). Takođe, precizirano je ko nije dužan da podnese evidencionu prijavu (npr. finansijske institucije, državni organi i organizacije i dr.).

U Pravilniku je propisano da poreski obveznik koji u prethodnom periodu nije prijavio podatke Poreskoj upravi, odnosno koji je prijavio nepotpune ili netačne podatke, a počeo je da koristi poslovni prostor, odnosno poslovne prostorije u kojima skladišti, odnosno smešta dobra, kao i prostore i prostorije u kojima obavlja delatnost, dužan je da podnese evidencionu prijavu u roku od pet dana od dana početka primene Pravilnika, tj. najkasnije 30. januara 2023. godine (imajući u vidu da je 29. januar neradni dan).

Poreski obveznik koji je u skladu sa odredbom člana 25. stav 1. tačka 1) ZPPPA, do 24. januara 2023. godine, kao dana početka primene Pravilnika, prijavio podatke o poslovnim prostorijama u kojima skladišti, odnosno smešta dobra, kao i podatke o prostorijama u kojima obavlja registrovanu delatnost, podnošenjem prijave na starom Obrascu PEP-IPJ (koi više nije u primeni), nije u obavezi da podatke o tim prostorijama ponovo prijavljuje u skladu sa odredbama Pravilnika.

Posebno skrećemo pažnju obveznicima koji su zakupodavci svog poslovnog prostora, a koji se izdaje u zakup drugom poreskom obvezniku, da su od 24. januara 2023. godine u obavezi da i oni podnesu evidencionu prijavu u kojoj svoj poslovni prostor koji izdaju u zakup prijavljuju kao prostor za obavljanje delatnosti iznajmljivanja (ovo je novina koja se do sada nije primenjivala).

Detaljna objašnjenja o ovoj temi dali smo u časopisu Porezi i računovodstvo broj 1/23, str. 119.