Propisani su novi obrasci poreskih prijava za preduzetnike (PPDG-1P i PPDG-1S)

01. 03. 2014.

Ministar finansija doneo je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na prihode građana, koji je objavljen u „Službenom glasniku RS“, broj 24/14, od 28. februara 2014. godine. Pravilnik je stupio na snagu narednog dana od dana objavljivanja.

Nezavisno od toga što je kasno objavljen, pravilnik se primenjuje na utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti za 2013. godinu. Podsećamo na to da je krajnji rok za predaju poreskog bilansa i poreske prijave za preduzetnike 17. mart 2014. godine (15. mart je subota).

Pravilnikom su propisane dve poreske prijave, i to:

Prema tome, za razliku od prethodnog perioda kada je postojala samo jedna poreska prijava, sada će postojati dve posebne poreske prijave. Jedna za paušalno oporezovane preduzetnike, a druga za preduzetnike koji vode poslovne knjige (po sistemu prostog ili dvojnog knjigovodstva) koji imaju status obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti, na koje se porez plaća samooporezivanjem. 

1. PREDUZETNIK KOJI SE OPREDELIO ZA ISPLATU LIČNE ZARADE (OD 1. JULA 2013.) SASTAVLJA DVE PORESKE PRIJAVE

Preduzetnik koji se opredelio da počev od 1. jula 2013. godine vrši isplatu lične zarade kao svoje mesečno lično primanje, za 2013. godinu ima obavezu da sastavi i podnese dve poreske prijave, i to:

  • za period od 1. januara do 30. juna 2013. godine (popunjavaju se delovi poreske prijave pod red. br. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 i 13);
  • za period od 1. jula do 31. decembra 2013. godine (popunjavaju se delovi poreske prijave pod red. br. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, polje pod rednim brojem 11. u delu koji sadrži podatke o porezu i polje pod rednim brojem 13.).

Propisivanje obaveze sastavljanja dve poreske prijave, odnosno dva poreska bilansa uslovljeno je činjenicom da su preduzetnici, koji su isplaćivali ličnu zaradu od 1. jula 2013. godine, već od tog datuma prešli na sistem samooporezivanja. U skladu sa tim, porez na dobit koja je ostvarena u prvih šest meseci 2013. godine biće utvrđen rešenjem nadležnog poreskog organa, dok će porez na dobit ostvarenu u drugoj polovini te godine biti utvrđen u skladu sa principom samooporezivanja. Da bi ovakav način utvrđivanja poreza bio moguć, neophodno je da budu sastavljena dva poreska bilansa i dve poreske prijave. Podrazumeva se da prethodno treba utvrditi dobit po periodima, odnosno sastaviti dva bilansa uspeha. 

Preduzetnik koji se nije opredelio da počev od 1. jula 2013. godine vrši isplatu lične zarade, sastavlja i podnosi jednu poresku prijavu za konačno utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti za 2013. godinu, pri čemu popunjava delove poreske prijave označene red. br. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11 i 13.  

Preduzetnik koji se nije opredelio za isplatu lične zarade ni od 1. januara 2014. godine, u Obrascu PPDG-1S iskazuje podatke koji se odnose na akontaciju poreza i doprinosa. S druge strane, preduzetnik koji se opredelio za isplatu lične zarade počev od 1. januara 2014. godine, u poreskoj prijavi iskazuje podatke koji se odnose na akontaciju poreza za 2014. godinu. Razlika u načinu iskazivanja podataka u poreskoj prijavi uslovljena je činjenicom da preduzetnik koji se opredelio za isplatu lične zarade, doprinose plaća po osnovu lične zarade, a preduzetnik koji se nije opredelio za isplatu lične zarade, doprinose plaća na osnovu oporezive dobiti. 

Dodatna objašnjenja o načinu iskazivanja pojednih podataka u poreskoj prijavi možete videti ovde. 

PORESKA KANCELARIJA TATIĆ d.o.o.

©Copyright 2017 | All Rights Reserved.