Podizanje novca za lične potrebe preduzetnika preko iznosa lične zarade, odnosno ostvarene dobiti, ne podleže oporezivanju (Mišljenjem MF potvrđen stav Poreske kancelarije Tatić)

29. 10. 2019.

Podizanje novca ili isplate sa računa za lične potrebe preduzetnika jedna je od večitih tema, iako smatramo da pitanje nikada nije trebalo da bude sporno. 

Naime, u časopisu Porezi i računovodstvo broj 3/19, str. 12, objavili smo izvod iz Rešenja Sektora za drugostepeni poreski i carinski postupak (u nastavku: drugostepeni organ) broj 47–04–00908/2017–39 od 5. 4. 2018. godine, kojim je odbijena žalba jednog preduzetnika na rešenje Poreske uprave kojim su isplate za lične potrebe u iznosu koji prevazilazi oporezivu dobit, tretirane kao prihod od lične zarade, po osnovu kojih je poreski organ obvezniku obračunao porez na zarade i doprinose. Naime, stav Poreske uprave i drugostepenog organa u pomenutom aktu (koji nije bio zasnovan ni na jednoj zakonskoj odredbi) jeste da preduzetnik sa računa može, bez obaveze plaćanja poreza i doprinosa u tom momentu, da podigne novac samo do iznosa neto prihoda od samostalne delatnosti na koji je plaćen porez na prihode od samostalne delatnosti. Tada smo napisali da je takav stav apsurdan, besmislen, apsolutno proizvoljan i svakako protivzakonit, a verovatno je nastao kao posledica nerazumevanja elementarnih pojmova kao što su prihod, dobit, oporeziva dobit, novac i razlike između preduzetnika i osnivača privrednih društava.

U pomenutom tekstu naveli smo da, nezavisno od stava drugostepenog organa, mišljenje Poreske kancelarije Tatić o mogućnosti raspolaganja novcem preduzetnika za lične potrebe ostaje nepromenjeno u odnosu na tekst koji smo objavili u časopisu Porezi i računovodstvo broj 10/17, str. 81, s tim da smo imali obavezu da preduzetnicima skrenemo pažnju na rizik koji postoji u postupku poreske kontrole dok se ovo pitanje eventualno ne reši zvaničnim objašnjenjem Ministarstva finansija. 

U međuvremenu je Ministarstvo finansija izdalo Mišljenje broj 430–00–197/2019–04 od 21. 10. 2019, u kojem je eksplicitno navedeno da okolnost da preduzetnik raspolaže novčanim sredstvima sa svog računa tako što podiže gotov novac, nije od uticaja na visinu lične zarade preduzetnika opredeljene kao njegovo mesečno lično primanje u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana i Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje. To znači da iznos koji je podignut preko iznosa koji je opredeljen kao lična zarada, odnosno preko iznosa oporezive dobiti, ne podleže oporezivanju, jer se i ne priznaje kao rashod u poreskom bilansu, već se evidentira na teret računa 723 - Lična primanja poslodavca

Osvrt na novo mišljenje Ministarstva finansija daćemo u tekstu u novom broju časopisa - Porezi i računovodstvo broj 11/19. 

PORESKA KANCELARIJA TATIĆ d.o.o.

©Copyright 2017 | All Rights Reserved.