Nekoliko (sistemskih) grešaka nastalih prilikom uplate bespovratnih novčanih sredstava privrednim subjektima

08. 05. 2020.

Kao što je u medijima najavljeno, uplata bespovratnih novčanih sredstava - direktnih davanja u smislu Uredbe o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima realizovana je najvećim delom tokom jučerašnjeg dana.

Međutim, u velikom broju slučajeva uočene su nepravilnosti i greške u pogledu iznosa koji je uplaćen na namenske račune privrednih subjekata. 

1. SISTEMSKA GREŠKA U POGLEDU RAZVRSTAVANJA PRAVNIH LICA

Osnovna greška, koja je - prema našim saznanjima - sistemska, što znači da je učinjena kod svih privrednih subjekata a ne od slučaja do slučaja, odnosi se na to da je klasifikacija privrednih subjekata na dve grupe (jednu čine velika pravna lica, a drugu grupu sva ostala) učinjena na osnovu pogrešnih podataka o razvrstavanju.

Naime, prema članu 19. Uredbe, razvrstavanje privrednih subjekata za potrebe primene ove uredbe vrši se na osnovu finansijskih izveštaja za 2018. godinu, a lica osnovana tokom 2019. i 2020. godine smatraju se malim pravnim licima. Međutim, ispostaviće se da je Poreska uprava razvrstavanje izvršila na osnovu finansijskih izveštaja za 2017. godinu, što je greška koja je nastala kao rezultat preuzimanja pogrešnih podataka iz APR-a. 

Navedena okolnost nije od značaja kod privrednih subjekata kod kojih nije bilo promene u razvrstavanju posmatrano na nivou dve godine, ali jeste kod onih koji su npr. na osnovu finansijskog izveštaja za 2017. godinu bili razvrstani kao veliko pravno lice, a na osnovu finansijskog izveštaja za 2018. godinu kao srednje pravno lice, ili obratno. Kod ovakvih privrednih subjekata epilog je da, ili nisu dobili novčana sredstva a trebalo je da ih dobiju, ili su dobili novčana sredstva a nije trebalo da ih dobiju (odnosno uplaćen je veći iznos od očekivanog).   

Privredni subjekti koji zbog navedene greške nisu dobili novčana sredstva, trebalo bi da se obrate Poreskoj upravi (najbolje u pisanoj formi) i u neposrednoj komunikaciji pokušaju da reše problem. Naime, u ovom momentu nemamo saznanja o tome da li će Poreska uprava ovaj problem rešavati na sistemski način ili na osnovu pojedinačnih zahteva. 

Privredni subjekti kojima su novčana sredstva neosnovano uplaćena na namenski račun, prema našem mišljenju ne treba da raspolažu tim sredstvima, već treba da ih ostave na namenskom računu, odakle će biti vraćena u budžet Republike Srbije nakon 15. avgusta 2020. godine. Naime, Uredbom nije uređena mogućnost da privredni subjekt samoinicijativno vraća novac na namenski račun Uprave za trezor. 

2. OSTALE GREŠKE (BOLOVANJA I ZAPOSLENI SA NEPUNIM RADNIM VREMENOM)

Prema članu 9. stav 3. Uredbe, broj zaposlenih za koje se ostvaruje pravo na direktno davanje uvećava se i za broj zaposlenih sa nepunim radnim vremenom i to tako što se za svakog zaposlenog sa nepunim radnim vremenom ukupan broj zaposlenih uvećava srazmerno ugovorenom procentu angažovanja zaposlenog sa nepunim radnim vremenom u odnosu na puno radno vreme, a što se utvrđuje na osnovu podataka iz Obrasca PPP-PD za odgovarajući obračunski period. Suština je da za ovakve radnike privredni subjekt ne ostvaruje pun iznos minimalne zarade, već u srazmernom iznosu.

Prema članu 9. stav 4. Uredbe, broj zaposlenih za koje se ostvaruje pravo na direktno davanje umanjuje se za broj zaposlenih za koje isplata zarade, odnosno naknade zarade, za obračunski period u celosti pada na teret drugih isplatilaca, a koje isplate imaju oznaku vrste prihoda (OVP) od 204 do 211 u Pravilniku o poreskoj prijavi za porez po odbitku. Suština je da za zaposlenu koja je npr. na porodiljskom odsustvu, privredni subjekt ne ostvaruje direktno davanje, jer naknada zarade inače ne pada na teret poslodavca. 

Međutim, u velikom broju slučajeva dogodilo se da su na namenski račun uplaćena novčana sredstva i za navedene zaposlene i to u punom iznosu. Ova greška navodno nije sistemska, već "od slučaja do slučaja" (po principu "dešava se").

Kao što smo naveli i za slučaj iz prethodne tačke, prema našem mišljenju, novčanim sredstvima za koje je  siguran da su neosnovano uplaćena privredni subjekt ne treba da raspolaže, već treba da ih ostavi na namenskom računu, odakle će biti vraćena u budžet Republike Srbije nakon 15. avgusta 2020. godine.   

PORESKA KANCELARIJA TATIĆ d.o.o.

©Copyright 2017 | All Rights Reserved.