Izmenjen je Pravilnik o računima (propisana su nova pravila izdavanja računa u pojedinim slučajevima)

08. 07. 2018.
 

Ministar finansija doneo je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o o određivanju slučajeva u kojima nema obaveze izdavanja računa i o računima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci. Pravilnik je objavljen u Sl. glasniku RS broj 52/18 od 6. jula 2018. godine, a stupio je na snagu narednog dana od dana objavljivanja tj. 7. jula 2018. godine

Pravilnikom o računima izmenjene su odredbe koje se odnose na izdavanje računa u sledećim slučajevima

  • promet dobara i usluga bez naknade; 
  • promet dobara i usluga za koji se smatra da je izvršen u inostranstvu;
  • prenos celokupne ili dela imovine u skladu sa članom 6. stav 1. tačka 1) Zakona o PDV-u; 
  • promet dobara i usluga koji obveznik vrši u okviru realizacije ugovora o javno-privatnom partnerstvu sa elementima koncesije, u skladu sa članom 6a Zakona o PDV-u; 
  • promet usluga neposredno povezanih sa uslugama iz člana 5. stav 3. tačka 1) Zakona o PDV-u (prenos, ustupanje i davanje na korišćenje autorskih i srodnih prava, patenata, licenci, zaštitinih znakova, kao i drugih prava intelektualne svojine).

Detaljna objašnjenja o primeni novih pravila izdavanja računa i drugim aktuelnostima iz oblasti PDV-a daćemo na treningu koji se održava 11. jula, kao i u narednom broju časopisa (Porezi i računovodstvo broj 8/18) koji je u pripremi.

TRENINZI U JULU

Prijavite se brzo, jer broj mesta je ograničen na 80 učesnika! 

PORESKA KANCELARIJA TATIĆ d.o.o.

©Copyright 2017 | All Rights Reserved.