Izmenjen je Pravilnik o pregledu obračuna PDV-a i propisan je "novi" Obrazac POPDV (primena od 1. jula 2018. godine)

22. 06. 2018.
 

Ministar finansija doneo je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV. Pravilnik je objavljen u Sl. glasniku RS broj 48/18, od 22. juna, a stupa na snagu 1. jula 2018. godine. Pravilnik ima 24 člana, s tim da ima nekoliko najvažnijih izmena.

Objavljen je i novi Obrazac POPDV. Ipak, razlike u odnosu na ranije propisan su minimalne, a i svi redni brojevi ostali su nepromenjeni. Osim svega nekoliko promenjenih reči u opisu pojedinih pozicija, jedina prava izmena odnosi se na tabelu 4, u okviru koje se prikazuju podaci o posebnom postupku oporezivanja turističkih usluga i polovnih dobara. Izmena je povezana sa izmenjenim načinom iskazivanja podataka o avansima.

Možda najvažnija jeste odredba člana 23. Pravilnika, kojom je propisano da u periodu od 1. jula 2018. godine zaključno sa 30. junom 2019. godine, u postupcima provere pravilnosti iskazivanja podataka u Obrascu POPDV, nadležni poreski organ ne uzima u obzir pogrešno iskazane podatke koji ne utiču na iznos poreske obaveze. Moglo bi se reći da će narednih 12 meseci biti prelazni period tokom kojeg obveznici treba da uspostave sistem koji će kasnije omogućiti iskazivanje podataka u potpunosti u skladu sa propisanim pravilima. Dakle, kao i do sada, najvažnije je poresku obavezu za PDV ili poreski kredit utvrđivati u skladu sa Zakonom o PDV-u, a da li su baš svi podaci iskazani u odgovarajućem polju Obrasca POPDV i neće biti od prevelike važnosti, makar ne do jula 2019. godine. 

Druga značajna izmena odnosi se na način iskazivanja podataka o nabavljenim dobrima i uslugama. Prema novom članu 2a Pravilnika, podaci o prometu dobara i usluga koji je obvezniku PDV-a izvršio drugi obveznik PDV-a ili lice koje nije obveznik PDV-a (strano ili domaće lice), uključujući i podatke o izmeni naknade, osnovice, odnosno vrednosti tog prometa, evidentiraju se na osnovu računa o izvršenom prometu, izmeni naknade, osnovice, odnosno vrednosti tog prometa, odnosno drugog dokumenta kojim se dokazuje poslovna promena, osim podataka o:

  1. prometu dobara i usluga za koji je poreski dužnik u skladu sa Zakonom o PDV-u i izmeni osnovice, odnosno vrednosti tog prometa;
  2. plaćenom avansu, bez PDV-a, nezavisno od vrste prometa;
  3. ispravci – smanjenju PDV-a po osnovu izmene – smanjenja osnovice za nabavljena dobra, odnosno primljene usluge za promet za koji nije poreski dužnik u skladu sa Zakonom o PDV-u.

Suština je da primalac dobara i usluga - u većini slučajeva - neće imati obavezu da podatke o nabavljenim dobrima i uslugama iskazuje na osnovu pretpostavljenih/procenjenih iznosa, već na osnovu računa ili drugih raspoloživih dokumenata kojim se dokazuje poslovna promena (na primer, u slučaju bankarskih provizija, za koje banke uglavnom ne izdaju račune, podaci će se iskazivati na osnovu izvoda sa tekućeg računa). Međutim, u slučaju kada je primalac poreski dužnik - svakako ima obavezu da PDV obračuna po osnovu primljenih dobara i usluga, nezavisno od toga da li poseduje račun prethodnog učesnika u prometu. Takođe, primalac dobara i usluga ima obavezu da vrši ispravku odbitka prethodnog poreza po osnovu smanjenja osnovice u poreskom periodu u kojem je ta izmena nastala, nezavisno od toga da li je od dobavljača dobio dokument o smanjenju osnovice. 

Za potrebe iskazivanja podataka u tabeli 4. Posebni postupci oporezivanja, izvršene su izmene u pogledu načina iskazivanja podataka o primljenim avansima tj. o obavezi za PDV po osnovu primljenih avansa za promet turističkih usluga i promet polovnih dobara.  

Ostale izmene Pravilnika izvršene su sa ciljem usaglašavanja sa izmenama i dopunama Zakona o PDV-u (izvršenim krajem 2017. godine i tokom marta 2018. godine), kao i sa ciljem otkljanjanja pojedinih nepreciznosti u ranije propisanim odredbama Pravilnika. 

Detaljna objašnjenja o novim pravilima iskazivanja podataka u Obrascu POPDV daćemo u časopisu Porezi i računovodstvo broj 7/18 koji je u pripremi, kao i na novom treningu.

TRENING 11. jula: Primena novih propisa o PDV-u (iskazivanje podataka u Obrascu POPDV u specifičnim slučajevima i druge PDV aktuelnosti)

Prijavite se brzo, jer broj mesta je ograničen na 80 učesnika! 

PORESKA KANCELARIJA TATIĆ d.o.o.

©Copyright 2017 | All Rights Reserved.