Pretraga vesti

Unesite pojam za pretragu vesti
 • SVE GODINE
 • 2020.
 • 2019.
 • 2018.
 • 2017.
 • 2016.
 • 2015.
 • 2014.
PRETRAGA

PKT VESTI

Izmene i dopune Zakona o fiskalizaciji i Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

11. 10. 2021.

Narodna skupština Republike Srbije donela je dva zakona koja su objavljena u Službenom glasniku RS broj 96/21 od 8. oktobra 2021. godine, i to: 

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji - stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, tj. 16. oktobra, a primenjuje se od 1. novembra 2021. godine; 
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji - stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, tj. 16. oktobra 2021. godine. 

Zakon o fiskalizaciji izmenjen je prvenstveno sa ciljem propisivanja prelaznog perioda od šest meseci za početak pune primene (od 1. maja 2022. godine), uz propisivanje mogućnosti da obveznici i ranije nego što je bilo predviđeno fiskalne kase zamene elektronskim fiskalnim uređajima (počev od 1. novembra 2021. godine).

Osim propisivanja prelaznog perioda, izmenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji propisuje se:

 • automatska defiskalizacija starih fiskalnih kasa danom početka evidentiranja prometa na malo u skladu sa Zakonom o fiskalizaciji;
 • prestanak važenja starog Zakona o fiskalnim kasama od 1. maja 2022. godine;
 • preciziranje pojma dobavljača elektronskog fiskalnog uređaja;
 • dopuna sadržaja fiskalnog računa još jednim podatkom, tako da fiskalni račun između ostalog obavezno sadrži i šifru ukoliko je obveznik fiskalizacije koristi za označavanje dobra, odnosno usluge;
 • pravno-tehničko usaglašavanje s odredbama Zakona o fiskalizaciji i preciziranje pojedinih zakonskih rešenja.

Osnovni razlog za izmene i dopune ZPPPA sadržan je u potrebi usklađivanja ovog zakona s odredbama novog Zakona o fiskalizaciji

Osim toga, izdvajamo i sledeće izmene i dopune ZPPPA:

 • dopuna odredaba ZPPPA koje se odnose na postupak odlaganja plaćanja dugovanog poreza u smislu olakšavanja ispunjenja obaveza poreskim obveznicima tako što se omogućava odlaganje plaćanja kamate poreskim obveznicima koji isplate iznos glavne poreske obaveze u potpunosti, kao i omogućavanja poreskim obveznicima koji redovno izmiruju poreske obaveze u postupku odloženog plaćanja dugovanog poreza – da zamene dato sredstvo obezbeđenja;
 • preciziranje odredaba koje regulišu postupak poreske kontrole, u smislu terminološkog usklađivanja odredaba ZPPPA;
 • stvaranje pravnog osnova kojim se Poreskoj upravi omogućuje da po službenoj dužnosti podnosi poresku prijavu o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva, umesto poreskog obveznika koji je propustio tu radnju.

Detaljna objašnjenja o izmenama navedenih zakona mogu se videti u časopisu Porezi i računovodstvo broj 10/21