Izašao je časopis Porezi i računovodstvo broj 6/18 - tema broja: Finansijski i operativni lizing - primena MSFI 16

02. 06. 2018.
 

Časopis Porezi i računovodstvo broj 6/18 dostupan je u aplikaciji Porezi Online od 2. juna, dok pretplatnici štampanog izdanja mogu da ga očekuju od ponedeljka - 4. juna 2018. godine. U novom broju časopisa objavili smo: 

  • 23 teksta,
  • 25 poreskih kratkih tema i
  • 40 mišljenja Ministarstva finansija.

Za novi broj časopisa pripremili smo čak 11 tekstova o poreskim i računovodstvenim aspektima finansijskog i operativnog lizinga. U centru pažnje bio nam je novi MSFI 16Zakupi, čija primena počinje 1. januara 2019. godine (podstiče se i eventualna ranija primena, uz određene uslove). U odnosu na raniji MRS 17 (koji prestaje da važi početkom primene MSFI 16), najvažnija razlika odnosi se na pravila računovodstvenog evidentiranja ugovora o klasičnom zakupu u poslovnim knjigama zakupca. Umesto jednostavnog pravila koje je podrazumevalo priznavanje rashoda po osnovu zakupa na sistematskoj (linearnoj) osnovi tokom perioda zakupa (na osnovu pojedinačnih računa zakupodavca), MSFI 16 propisuje relativno složen postupak koji podrazumeva da se na prvi dan trajanja zakupa prizna imovina s pravom korišćenja i obaveza po osnovu lizinga, i to na osnovu sadašnje (diskontovane) vrednosti te obaveze, uvažavajući i druge relevantne okolnosti i izdatke. Tokom perioda zakupa se, umesto troškova zakupnine, priznaju troškovi amortizacije i rashodi kamate (kao posledica diskontovanja)

Osim računovodstvenih, u tekstovima su objašnjeni poreski aspekti skoro svih transakcija koje mogu nastati u poslu finansijskog lizinga, kao što su ustupanje predmeta lizinga ili raskid ugovora o lizingu. U slučaju raskida ugovora o finansijskom lizingu posebno treba imati u vidu da, osim obaveze ispravke odbitka prethodnog poreza po osnovu izmene osnovice u skladu sa članom 31. Zakona o PDV-u, može postojati i obaveza ispravke preostalog iznosa odbitka prethodnog poreza u skladu sa članom 32. Zakona o PDV-u. 

Od ostalih tema izdvajamo tekst o mogućnosti podnošenja poreskih prijava za poreze na imovinu preko javnih beležnika (notara) od 1. jula ove godine, kao i tekst o obavezi poreskih obveznika da Poresku upravu obaveste o svojim poslovnim prostorijama. Subjektima koje interesuje problematika kupoprodaje stečajnog dužnika skrećemo pažnju da je Agencija za privredne registre, na osnovu Rešenja Ministarstva privrede, ponovo promenila način registrovanja osnovnog kapitala stečajnog dužnika. 

Inače, bliži se početak primene novog Pravilnika o pregledu obračuna PDV-a, mada se tek očekuju njegove izmene i dopune. Prema nepisanom pravilu, umesto da sve odavno bude spremno i poznato, izmene će biti izvršene praktično neposredno pre početka primene. Prema našim saznanjima, nikakvo novo odlaganje početka primene nije planirano, pa obveznici treba da budu spremni za primenu od 1. jula 2018. godine. Idealna prilika za finalne pripreme za početak primene Pravilnika o pregledu obračuna PDV-a jeste PKT trening koji se održava tokom juna.  

TRENING: Izmene Pravilnika o pregledu obračuna PDV-a (finalne pripreme za iskazivanje podataka u Obrascu POPDV i druge izmene propisa o PDV-u:

  • 19. juna: Premijera (nema slobodnih mesta) 
  • 21. juna: Repriza I (nema slobodnih mesta)
  • 22. juna: Repriza II (još manje od 50% slobodnih mesta)

Prijavite se brzo, jer broj mesta je ograničen na 80 učesnika! 

PORESKA KANCELARIJA TATIĆ d.o.o.

©Copyright 2017 | All Rights Reserved.