Izašao je časopis Porezi i računovodstvo broj 12/18 (tema broja: Izmene i dopune poreskih i drugih zakona)

09. 12. 2018.

Časopis Porezi i računovodstvo broj 12/18 dostupan je u aplikaciji Porezi Online od 9. decembra, dok pretplatnici štampanog izdanja mogu da ga očekuju od ponedeljka - 10. decembra 2018. godine. 

U novom broju objavili smo: 

  1. 22 teksta, 
  2. 16 poreskih kratkih tema i 
  3. 30 mišljenja Ministarstva finansija.

Narodna skupština usvojila je set zakona kojima su izvršene izmene i dopune poreskih zakona, kao i nekoliko zakona iz drugih oblasti, a konačno je donet i novi Zakon o korišćenju javnih dobara. Usvajanje ovih zakona bio je i razlog zbog kojeg je ovaj broj časopisa izašao nedelju dana kasnije u odnosu na uobičajeni termin. Izmene zakona su brojne i značajne, pa je najveći deo sadržaja posvećen detaljnim objašnjenjima novih zakonskih rešenja, a zakazani su i zasebni treninzi iz oblasti poreza na dobit, poreza na imovinu i ličnih primanja (s aspekta poreza na dohodak građana i doprinosa). 

U oblasti poreza na dobit svakako će najviše pažnje privući nova pravila obračuna poreske amortizacije koja će se primenjivati počev od poreskog bilansa za 2019. godinu, odnosno na stalna sredstva stečena od 1. januara 2019. godine. Osim toga, uređen je (mada nedovoljno precizno) način uticaja efekata promene računovodstvene politike usled prve primene nekog MSFI ili MSFI za MSP na oporezivu dobit. Po oba osnova postoje brojna sporna pitanja. 

Turističkim agencijama i drugim posrednicima u avio prevozu skrećemo pažnju na tekst u kojem smo objasnili poreski tretman posredničke provizije koju ova lica ostvaruju po osnovu prodaje avio karata u ime i za račun avio-kompanija. Poreski tretman je relativno složen, prvenstveno zbog toga što nije jedinstven, već zavisi od toga kome se usluga posredovanja pruža, odnosno da li je predmet posredovanja avio prevoz izvršen samo u inostranstvu ili i preko teritorije Srbije. Naime, prema novim pravilima određivanja mesta prometa usluga (u primeni od 1. aprila 2017. godne), može se dogoditi da je npr. avio-prevoz lica oslobođen PDV-a, dok je provizija za posredovanje u tom prevozu oporeziva PDV-om, što ranije nije bio slučaj. U tom smislu, poseban osvrt dali smo na (sporno) pitanje određivanja mesta gde je prevoz objavljen u kontekstu mišljenja Ministarstva finansija koje je svojevremeno dato za potrebe određivanja mesta korišćenja usluge avio prevoza s aspekta poreza na dobi po odbitku, što znači da se ne može nužno primeniti i s aspekta PDV-a.

PORESKA KANCELARIJA TATIĆ d.o.o.

©Copyright 2017 | All Rights Reserved.