Izašao je časopis Porezi i računovodstvo broj 10/18 (tema broja: Statusne promene privrednih društava), a zakazana su i dva nova treninga

30. 09. 2018.

Časopis Porezi i računovodstvo broj 10/18 dostupan je u aplikaciji Porezi Online od 29. septembra, dok pretplatnici štampanog izdanja mogu da ga očekuju od ponedeljka - 1. oktobra 2018. godine. U novom broju  objavili smo: 

  1. 19 tekstova, 
  2. 16 poreskih kratkih tema i 
  3. 31 mišljenje Ministarstva finansija.

Poreska kancelarija Tatić je u više navrata bila angažovana na izradi poreskih i računovodstvenih analiza planiranih poslovnih transakcija koje je trebalo da rezultiraju razdvajanjem poslovnih partnera (članova društva) ili njihovim spajanjem. U takvim okolnostima podrazumeva se da je statusna promena jedna od razmatranih opcija. Ipak, ponekada su moguća i alternativna rešenja. Naime, usled određenih razlika u pogledu poreskog tretmana pojedinih efekata poslovnih kombinacija, poželjno je najpre zatražiti savet od profesionalaca, a nakon toga pristupiti realizaciji razdvajanja ili spajanja na način koji je poreski i sveobuhvatno racionalniji, a svakako u skladu sa zakonom. 

Kao rezultat praktičnog iskustva u razmatranju poreskih i računovodstvenih implikacija statusnih promena, za ovaj broj časopisa priredili smo čak 14 zasebnih tekstova u vezi sa skoro svim aspektima statusnih promena (pravni, poreski, računovodstveni, radnopravni, fiskalne kase i dr.). Pritom, nismo imali ambiciju da u časopisu objasnimo sve moguće slučajeve koji mogu nastati u praksi, već nam je namera bila da objasnimo suštinu. Posmatrano sa računovodstvenog aspekta, analizirali smo dve najčešće vrste statusnih promena: izdvajanje uz osnivanje i pripajanje. S druge strane, tekstovi koji se tiču poreskih implikacija podjednako su primenljivi na sve vrste statusnih promena. Inače, postoje četiri osnovne vrste statusnih promena: pripajanje, spajanje, podela i izdvajanje, s tim da poslednje dve imaju nekoliko podvrsta, pa se može reći da ukupno ima osam modela statusnih promena.

Uz pomoć naše saradnice iz Agencije za privredne registre (APR), u zasebnim tekstovima objasnili smo postupak registracije statusnih promena i osnovne pravne posledice. Posmatrano s aspekta registracije i računovodstvenih implikacija smanjenja i povećanja osnovnog kapitala, objasnili smo da se APR striktno pridržava iznosa registrovanog osnovnog kapitala tj. vrednosti (ne)novčanih uloga, nezavisno od stvarne vrednosti neto imovine (imovina umanjena za obaveze) koja je predmet prenosa u postupku statusne promene. U tom smislu može se dogoditi da je stvarna vrednost pripojene neto imovine npr. 500 dinara, ali je osnovni kapital pripojenog društva registrovan u iznosu od 100 dinara. APR će registrovati povećanje osnovnog kapitala društva sticaoca samo u iznosu od 100 dinara. U takvim okolnostima nameću se određena računovodstvena pitanja kojima smo u tekstovima posvetili značajnu pažnju. 

Povodom teme broja zakazali smo i trening koji je jedinstvena prilika da se razume pravna i ekonomska suština vrlo kompleksnih poslovnih transakcija.

Osim o statusnim promenama, zakazali smo i trening o pravilima izdavanja računa i drugih dokumenata u sistemu PDV-a, imajući u vidu da i nakon skoro 20 godina primene propisa o PDV-u, jedan od najvećih problema jeste nerazumevanje pravila izdavanja i iskazivanja elemenata računa. Posebna preporuka je da se na ovaj trening prijave komercijalisti, odnosno lica koja se neposredno bave izdavanjem, prijemom i kontrolom računa, kako bi razumeli značaj pravilnog iskazivanja propisanih elemenata računa.

Podsećamo i da 5. oktobra počinje novi ciklus specijalističke obuke za poresko savetovanje, za koji je vladalo veliko interesovanje, a koji organizujemo u saradnji sa Privrednom komorom Srbije. 

Trening 18. oktobra: Pravila izdavanja računa i drugih dokumenata u sistemu PDV-a

Trening 24. oktobra: Statusne promene i transakcije udelima (pravni, poreski i računovodstveni aspekti) 

Prijavite se na vreme, jer broj mesta je ograničen!

PORESKA KANCELARIJA TATIĆ d.o.o.

©Copyright 2017 | All Rights Reserved.