Pretraga vesti

Unesite pojam za pretragu vesti
 • SVE GODINE
 • 2020.
 • 2019.
 • 2018.
 • 2017.
 • 2016.
 • 2015.
 • 2014.
PRETRAGA

PKT VESTI

Elementi za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2020. godinu

26. 2. 2021.

Prema članu 87. Zakona o porezu na dohodak građana, godišnji porez na dohodak građana plaćaju fizička lica koja su u kalendarskoj godini ostvarila dohodak veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici u godini za koju se utvrđuje porez, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, i to:

 • rezidenti za dohodak ostvaren na teritoriji Republike i u drugoj državi;
 • nerezidenti za dohodak ostvaren na teritoriji Republike.

Neoporezivi iznos dohotka za 2020. godinu iznosi 2.987.424 dinara i odgovara visini trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici Srbiji u 2020. godini (995.808 x 3).

Obveznik godišnjeg poreza na dohodak građana, u skladu sa članom 88. Zakona o porezu na dohodak građana, ima pravo na lične odbitke, koji iznose:

 • za poreskog obveznika – 40% od prosečne godišnje zarade po zaposlenom, što iznosi 398.323 dinara;
 • za izdržavanog člana porodice – 15% od prosečne godišnje zarade po zaposlenom, po članu, što iznosi 149.371 dinara.

S obzirom na to da je poreska stopa progresivna, za primenu konkretne poreske stope bitan element je iznos oporezivog dohotka. Naime, ukoliko je poreski obveznik ostvario oporezivi dohodak u iznosu koji:

 • nije viši od 5.974.848 dinara – primenjuje se poreska stopa od 10%;
 • jeste viši od 5.974.848 dinara – primenjuje se poreska stopa od 10% na iznos koji nije viši od 5.974.848 dinara, a poreska stopa od 15% na iznos preko 5.974.848 dinara.

Podsećamo da se poreska prijava za godišnji porez na dohodak građana za 2020. godinu podnosi najkasnije do 17. maja 2021. godine, na propisanom Obrascu PPDG-2R. Ova prijava može da se podnese u elektronskom obliku (preko elektronskih servisa Poreske uprave) ili u pisanom obliku (neposredno ili putem pošte).