Pretraga vesti

Unesite pojam za pretragu vesti
 • SVE GODINE
 • 2020.
 • 2019.
 • 2018.
 • 2017.
 • 2016.
 • 2015.
 • 2014.
PRETRAGA

PKT VESTI

Ažurirane su poreske kategorije u Sistemu elektronskih faktura i zakazana je nova PKT specijalistička (trodnevna) obuka

30. 12. 2022.

Na internet stranici Ministarstva finansija (www.efaktura.gov.rs) objavljene su ažurirane poreske katagorije, sa napomenom da se primenjuju počev od 1. januara 2023. godine.

Ažuriranje poreskih kategorija posledica je izmena i dopuna Zakona o elektronskom fakturisanju, o čemu smo dali detaljna objašnjenja u časopisu Porezi i računovodstvo 12/22.

Od ukupno devet (postojećih) poreskih kategorija, ažuriranje je izvršeno u okviru dve poreske kategorije:

 • OE – Nije predmet oporezivanja OE i
 • N – Anuliranje.

Ažuriranje se odnosi na izmene u pogledu opisa ovih poreskih kategorija, u smislu njihove upotrebe, dok kod ostalih poreskih kategorija nije bilo izmena.

KATEGORIJA OE - NIJE PREDMET OPOREZIVANJA

U skladu sa izvršenim izmenama u okviru opisa poreske kategorije OE – Nije predmet oporezivanja, počev od 1. januara 2023. godine primenjuju se sledeća pravila:

 • iznosi koji se odnose na prenos višenamenskih vrednosnih vaučera, na transakcije po osnovu kojih lica iz člana 9. Zakona o PDV-u nisu poreski obveznici, koji se ne uračunavaju u poresku osnovicu u skladu sa članom 17. stav 4. tač. 2) i 3) Zakona o PDV-u, koji se odnose na rate dospele za plaćanje posle izvršene transakcije, kao i na ostale transakcije i potraživanja po osnovu kojih ne postoji obaveza obračunavanja PDV-a (npr. isporuka dobara, odnosno pružanje usluga bez naknade, koja nije predmet oporezivanja PDV-om, potraživanja po osnovu naknade štete, ugovorne kazne, depozita itd);
 • uz napomenu da za potraživanja po osnovu prenosa višenamenskih vrednosnih vaučera, naknade štete, ugovorne kazne, depozita, kamate za neblagovremeno plaćanje i druga potraživanja po osnovu kojih ne postoji obaveza obračunavanja PDV-a, ne postoji obaveza izdavanja elektronske fakture, osim kada je zahtev za isplatu upućen subjektu javnog sektora.

KATEGORIJA N – ANULIRANJE

U skladu sa izvršenim izmenema u okviru opisa poreske kategorije N – Anuliranje, počev od 1. januara 2023. godine važe sledeća pravila:

 • anuliranje podataka o prometu dobara i usluga koji se vrši bez naknade, uključujući i promet bez naknade za koji se smatra da nije izvršen u skladu sa čl. 6. stav 1. tačka 1) i 6a Zakona o PDV-u, anuliranje dela iznosa za plaćanje zbog primene Zakona o PDV-u ili drugog zakona (npr. za promet između povezanih lica kod kojeg se osnovica za obračunavanje PDV određuje u skladu sa članom 17b, za promet akciznih proizvoda za koji obavezu plaćanja akcize nema isporučilac akciznih proizvoda, za promet sekundarnih sirovina i otpada u slučaju kada se plaća porez po odbitku po stopi od 1%), kao i anuliranje po drugom osnovu;
 • uz napomenu da počev od 1. januara 2023. godine ne postoji obaveza izdavanja elektronske fakture za promet dobara, odnosno  sluga koji se vrši bez naknade, nezavisno od toga da li je reč o prometu koji je predmet oporezivanja PDV-om ili o prometu koji nije predmet oporezivanja PDV-om, u skladu sa Zakonom o PDV-u. Međutim, ako subjekt javnog sektora, odnosno subjekt privatnog sektora izda elektronsku fakturu za navedeni promet, posle iskazivanja podataka o tom prometu, prikazivanje da za taj promet ne postoji obaveza plaćanja vrši se anuliranjem podataka o prometu tako što se u delu:  količina navodi odgovarajuća količina sa predznakom „minus”;
 • posle iskazivanja podataka o prometu dobara i usluga koji se vrši uz naknadu, a kod kojeg dolazi do umanjenja iznosa za plaćanje, prikazivanje umanjenja iznosa za plaćanje vrši se tako što se u delu količina navodi -1, a u delu cena iznos za koji se vrši umanjenje.

NOVA PKT OBUKA ZA IZDAVANJE EKLEKTRONSKIH FAKTURA

Detaljna objašnjenja o izmenama poreskih kategorija i svim ostalim aktuelnostima u oblasti elektronskog fakturisanja daćemo:

PRIJAVA ZA OBUKU

PRIJAVA ZA PREDRAČUN ZA PRIRUČNIK