Pretraga vesti

Unesite pojam za pretragu vesti
 • SVE GODINE
 • 2020.
 • 2019.
 • 2018.
 • 2017.
 • 2016.
 • 2015.
 • 2014.
PRETRAGA

PKT VESTI

Uz novi broj časopisa - Porezi i računovodstvo broj 9/23, pretplatnicima dostavljamo i dve Zbirke propisa: PDV i elektronsko fakturisanje / Poreski zakoni

2. 9. 2023.

Časopis Porezi i računovodstvo broj 9/23 dostupan je u aplikaciji Porezi Online od 1. septembra, dok štampano izdanje pretplatnici mogu da očekuju od ponedeljka 4. septembra 2023. godine. 

U novom broju časopisa (na 152 strane) objavili smo: 

 1. 17 tekstova, 
 2. 15 poreskih kratkih tema i
 3. 23 mišljenja Ministarstva finansija.

Uz ovaj broj časopisa dostavljamo i dve (obećane) Zbirke propisa: 

 1. Porez na dodatu vrednost i elektronsko fakturisanje;
 2. Poreski zakoni (porez na dobit, porezi na imovinu i porez na dohodak građana).

Ranijih godina zbirke propisa smo priređivali početkom godine, i obuhvatale su poreske zakone. Ove godine je u centru pažnje bilo elektronsko fakturisanje, pa smo od početka imali plan da pripremimo zbirku koja bi obuhvatila propise iz te oblasti. Međutim, propisi su kompletirani tek polovinom godine, donošenjem novog (tzv. jedinstvenog) Pravilnika o elektronskom fakturisanju, zatim je usledila sezona odmora, pa je sve to uticalo da Zbirke propisa priredimo tek sada. Imajući u vidu da će, tradicionalno, krajem godine uslediti izmene poreskih zakona, a – prema našim saznanjima – i Zakona o elektronskom fakturisanju, svesni smo da će upotrebni vek ovih izdanja biti kratak. Uvažavajući činjenicu da se propisi često menjaju, nekada i po nekoliko puta u toku godine, kao i da su dostupni u elektronskom obliku, razmotrićemo svrsishodnost pravljenja ovakvih štampanih izdanja narednih godina.

Kao temu broja izdvojili smo naknadu štete i ugovornu kaznu sa poreskog i računovodstvenog aspekta. U nekoliko tekstova objasnili smo specifičnosti takvih transakcija u zavisnosti od toga da li se šteta nadoknađuje u novcu ili u dobrima, odnosno uslugama. Posmatrano s aspekta PDV-a, treba sagledati obavezu obračuna PDV-a i pravo na odbitak prethodnog poreza, dok s aspekta poreza na dobit treba utvrditi da li se rashod priznaje u poreskom bilansu štetnika. Uopšteno posmatrano, naknada štete jeste, a ugovorna kazna nije poreski priznat rashod, pa u specifičnim slučajevima treba precizno razgraničiti da li izdatak ima karakter naknade štete ili pak ugovorne kazne. Poseban osvrt dali smo na poreski tretman naknade koja se plaća po osnovu odustajanja od zaključenja ugovora, odnosno po osnovu prevremenog raskida ugovora.

U oblasti elektronskog fakturisanja izvršene su nove izmene SEF-a. Osim toga, u dva teksta objasnili smo specifičnosti evidentiranja smanjenja obračunatog PDV-a zbog naknadnog smanjenja osnovice. Naime, Pravilnikom o elektronskom fakturisanju, koji se primenjuje od 1. jula 2023. godine, propisan je poseban način iskazivanja podataka o smanjenju obračunatog PDV-a kada su ispunjeni propisani uslovi. Propisan je i način dostavljanja obaveštenja o ispravci prethodnog poreza, odnosno način potvrđivanja dokumenta o izmeni osnovice, kao neophodnom uslovu da bi isporučilac dobara ili pružalac usluge mogao da smanji obračunati PDV. O ovoj temi zakazan je i trening 21. septembra.

U oblasti zarada i radnih odnosa bavili smo se problematikom bolovanja zaposlenih i naknadom zarade po tom osnovu. Osnov za naknadu zarade u slučaju bolovanja, odnosno privremene sprečenosti za rad zaposlenog utvrđuje se primenom različitih pravila, pri čemu se, u zavisnosti od konkretnih okolnosti, isplaćuje na teret sredstava poslodavca ili na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja. Ovoj temi posvećen je i trening koji će biti održan 27. septembra.

U septembru nastavljamo edukativne aktivnosti. Osim dva nova treninga, 28. septembra počinje i novi ciklus Specijalističke obuke za primenu MSFI i MSFI za MSP, koja će trajati 12 dana.

PRIJAVA ZA TRENINGE I OBUKU ZA MSFI

PRIJAVA ZA PRIRUČNIK O ELEKTRONSKOM FAKTURISANJU