Pretraga vesti

Unesite pojam za pretragu vesti
 • SVE GODINE
 • 2020.
 • 2019.
 • 2018.
 • 2017.
 • 2016.
 • 2015.
 • 2014.
PRETRAGA

PKT VESTI

Ukinuta je obaveza poslodavca da vrši obračun naknade zarade koja se obezbeđuje na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja, od 4. novembra 2023.

15. 11. 2023.

Narodna Skupštini Republike Srbije usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju koji je objavljen u Službenom glasniku RS, broj 92/23 od 27. oktobra 2023. godine i stupio je na snagu 4. novembra 2023. godine, o čemu smo pisali u časopisu Porezi i računovodstvo broj 11/23, str. 130.

Jedna od najvažnijih izmena odnosi se na ukidanje obaveze poslodavca da vrši obračun naknade zarade za vreme privremene sprečenosti za rad kada se ona isplaćuje iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja. U skladu sa novim zakonskim rešenjem koje se primenjuje od 4. novembra 2023. godine, poslodavac i dalje isplaćuje naknadu zarade zaposlenima koja se obezbeđuje iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, ali obračun naknade zarade vrši RFZO, a ne i poslodavac.

Suština je da počev od 4. novembra 2023. godine filijala RFZO vrši obračun naknade zarade koja se isplaćuje na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, na osnovu dostavljenog zahteva poslodavca sa svim potrebnim dokazima. Naime, poslodavac je dužan da podnese zahtev za ostvarivanje naknade zarade filijali RFZO najkasnije u roku od 15 dana od dana isplate zarade za mesec na koji se naknada odnosi. Nakon što poslodavac dostavi uredan zahtev za isplatu naknade zarade, filijala RFZO je dužna da u roku od 21 dana dostavi obračun poslodavcu i prenese odgovarajući iznos sredstava na poseban račun poslodavca. Nakon toga, poslodavac je dužan da doznačena sredstva isplati osiguraniku najkasnije u roku od sedam dana od dana njihovog prijema, a ukoliko to ne učini u navedenom roku, dužan je da vrati sredstva filijali sa kamatom za koja su sredstva uvećana dok su se nalazila na posebnom računu poslodavca.

Posebnim aktom ministra biće bliže uređeni uslovi, način i postupak, kao i druga pitanja od značaja za ostvarivanje prava na naknadu zarade.

U skladu sa Instrukcijom RFZO 30-02/9 broj 180-1859/23 od 31. oktobra, u periodu od 4. novembra 2023. godine pa sve do donošenja podzakonskog akta, poslodavci uz zahtev i dalje dostavljaju dokumentaciju koju su i ranije dostavljali, s tim da postupaju na sledeći način:

 • poslodavac ne popunjava podatke na Obrascu OZ - 6 Izveštaj o privremenoj sprečenosti za rad, s obzirom na to da obračun vrši Republički fond, odnosno podatke na poleđini Izveštaja o privremenoj sprečenosti za rad (doznake) obračunava, potpisuje i pečatira RFZO;
 • uz Obrazac OZ – 7 poslodavac dostavlja dokaze o zaradi koja ulazi u osnov, odnosno overene kopije obračuna zarada (platnih listića) za mesece koji čine osnov za obračun naknade zarade, samo za zaposlene za koje je u OZ - 10 Obrascu, u koloni „Da li je prva isplata" navedeno „Da“;
 • uz zahtev za isplatu naknade zarade, poslodavac dostavlja i delimično popunjen OZ - 10 Obrazac, u kojem popunjava podatke o nazivu poslodavca, broju, datumu, sedištu, šifri delatnosti, PIB - u i posebnom računu poslodavca, kao i kolone 0 - redni broj, 1 - prezime i ime osiguranika, 3 - da li je prva isplata, 4 - naknada obračunata od i 5 - naknada obračunata do. Ipak, ukoliko poslodavac popuni i druge kolone u ovom obrascu (izvrši obračun naknade zarade, iako nije u obavezi), takav OZ - 10 Obrazac će se prihvatati i uzeti u rad prilikom obračuna naknade zarade.

Za zahteve za isplatu naknade zarade koji su podneti zaključno sa 3. novembrom 2023. godine postupak će biti sproveden po odredbama Zakona o zdravstvenom osiguranju koje su bile na snazi zaključno sa ovim datumom, što znači i da je rok za isplatu naknade zarade 30 dana od dana uredno podnetog zahteva.

Napominjemo da odredbe Zakona o zdravstvenom osiguranju koje uređuju način utvrđivanja osnova za naknadu zarade koja se isplaćuje iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja nisu menjane, kao i da poslodavac i dalje ima mogućnost da iz svojih sredstva isplati naknadu zarade i kada se ta naknada obezbeđuje iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, a u ovom slučaju, filijala RFZO je dužna da isplaćene iznose naknadi poslodavcu u roku od 15 dana od dana predaje zahteva filijali, uplatom na poseban račun poslodavca.

Detaljnija objašnjenja o ovoj temi daćemo u narednom broju časopisa, kao i na promotivnom (besplatnom) seminaru koji se održava u petak 17. novembra

PRIJAVA ZA BESPLATNI SEMINAR