Pretraga vesti

Unesite pojam za pretragu vesti
  • SVE GODINE
  • 2020.
  • 2019.
  • 2018.
  • 2017.
  • 2016.
  • 2015.
  • 2014.
PRETRAGA

PKT VESTI

Rok za usvajanje izveštaja o popisu ostaje isti kao prethodnih godina (29. januar), u skladu sa izmenom Pravilnika o popisu

17. 12. 2014.
 

Ministar finansija doneo je Pravilnik o izmeni Pravilnika o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem. Pravilnik je objavljen u "Službenom glasniku RS" broj 137/14, od 16. decembra, a stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja tj. 24. decembra 2014. godine. 

Jedina izmena odnosi se na drugačije definisanje roka za dostavljanje, odnosno usvajanje izveštaja o popisu. Naime, prema ranije važećoj odredbi, izveštaj o popisu je trebalo dostaviti nadležnom organu pravnog lica najkasnije 30 dana pre dana sastavljanja godišnjeg finansijskog izveštaja. S obzirom na to da je sada rok za dostavljanje godišnjeg finansijskog izveštaja kraj juna, to bi značilo da je krajnji rok za usvajanje izveštaja o popisu 31. maj, što bi moglo imati i određene poreske implikacije, imajući u vidu da se momenat nastanka poreske obaveze po osnovu PDV-a na manjak, odnosno rashod utvrđen popisom vezuje za dan usvajanja izveštaja o popisu. 

Prema izmenjenoj odredbi člana 13. stav 2. Pravilnika o popisu, izveštaj o popisu komisija za popis dostavlja nadležnom organu pravnog lica, internom revizoru, nadzornom odboru ili odboru revizora (ako ga ima), kao i društvu za reviziju (ako je obveznik revizije), najkasnije 30 dana pre isteka roka za dostavljanje podataka za statističke i druge potrebe

Dakle, suština je da rok za usvajanje izveštaja o popisu ostaje isti kao prethodnih godina - 29. januar