Pretraga vesti

Unesite pojam za pretragu vesti
 • SVE GODINE
 • 2020.
 • 2019.
 • 2018.
 • 2017.
 • 2016.
 • 2015.
 • 2014.
PRETRAGA

PKT VESTI

Pravilnik o poreskim punomoćnicima stranih lica i ostali pravilnici o PDV-u

6. 10. 2015.
 

Imajući u vidu da se odredbe izmenjenog Zakona o PDV-u koje se odnose na podnošenje zahteva i izdavanje odobrenja za poresko punomoćstvo primenjuju od 1. oktobra 2015. godine, ministar finansija doneo je Pravilnik o načinu i postupku odobravanja poreskog punomoćstva za porez na dodatu vrednost (u nastavku: Pravilnik). Pravilnik je potpisan od strane ministra finasnija, a biće objavljen u novom broju Sl. glasnika RS (broj 84/15) i stupiće na snagu danom objavljivanja (očekuje se da to bude danas - 6. oktobra 2015. godine). 

Pravilnik ima ukupno pet članova, odnosno svega tri, ne računajući uvodnu i završnu odredbu. Odredbama člana 2. Pravilnika navedeni su uslovi koji treba da budu ispunjeni da bi neko lice moglo da bude poreski punomoćnik (odredbe su prepisane iz novog člana 10a Zakona o PDV-u).

1. ZAHTEV ZA ODOBRAVANJE PUNOMOĆSTVA - OBRAZAC ZPPPDV

Odredbama člana 3. Pravilnika, propisana je sadržina zahteva za odobravanje poreskog punomoćstva. Zahtev će se podnositi na Obrascu ZPPPDV - Zahtev za odobravanje poreskog punomoćstva za porez na dodatu vrednost, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Propisana je i dokumentacija koja se podnosi uz zahtev, i to:

 1. dokaz o prebivalištu, odnosno sedištu punomoćnika;
 2. dokaz o neosuđivanosti punomoćnika za poresko krivično delo;
 3. dokument kojim se potvrđuje da je strano lice koje je dalo punomoćje obveznik PDV u državi u kojoj ima sedište, odnosno prebivalište;
 4. punomoćje overeno od strane lica nadležnog za overu (sud, javni beležnik i dr) kojim se punomoćnik ovlašćuje za obavljanje svih poslova u vezi sa ispunjavanjem obaveza i ostvarivanjem prava koje strano lice u skladu sa Zakonom o PDV-u ima kao obveznik PDV.

Zahtev se podnosi Centrali Poreske uprave, koja rešenjem odlučuje o zahtevu za odobravanje poreskog punomoćstva u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva.

2. REGISTAR PORESKIH PUNOMOĆNIKA

Prema članu 4. Pravilnika, Poreska uprava – Centrala vodi registar poreskih punomoćnika i na svojoj internet strani objavljuje podatke o:

 1. nazivu, odnosno imenu i prezimenu poreskog punomoćnika;
 2. adresi sedišta, odnosno prebivališta poreskog punomoćnika;
 3. PIB-u, odnosno JMBG-u poreskog punomoćnika;
 4. datumu donošenja rešenja kojim je odobreno poresko punomoćstvo;
 5. nazivu, odnosno imenu i prezimenu stranog lica čijem je punomoćniku odobreno poresko punomoćstvo;
 6. datumu prestanka poreskog punomoćstva.

Dakle, postojaće mogućnost provere registrovanih poreskih punomoćnika preko sajta Poreske uprave. 

3. VIŠE PRAVILNIKA O PDV-U UMESTO JEDNOG

U pogledu ostalih pitanja koja treba da budu uređena podzakonskim aktima, iako je bilo najavljeno da će umesto većeg broja pravilnika biti donet samo jedan, napominjemo da se, prema našim najnovijim saznanjima, od toga odustalo (za sada).

Dakle, ipak, neće biti samo jedan pravilnik o PDV-u, već se očekuje donošenje nekoliko novih, odnosno izmene i dopune nekoliko postojećih. Donošenje ovih pravilnika očekuje se oko 15. oktobra 2015. godine, jer tada počinje primena najvećeg dela Zakona o izmenama i dopunama Zakona o PDV-u. Detaljna objašnjenja o primeni novih pravilnika biće objavljena u novom broju časopisa Porezi i računovodstvo, a mogu se čuti i na predstojećim besplatnim seminarima.   

BESPLATNI SEMINARI O PROPISIMA O PDV-U (u 14 gradova).