Pretraga vesti

Unesite pojam za pretragu vesti
 • SVE GODINE
 • 2020.
 • 2019.
 • 2018.
 • 2017.
 • 2016.
 • 2015.
 • 2014.
PRETRAGA

PKT VESTI

Novi broj časopisa: Porezi i računovodstvo broj 10/20 (tema broja: Prestanak radnog odnosa - pravni i poreski aspekti), i tri nova PKT online treninga u oktobru

27. 9. 2020.

Časopis Porezi i računovodstvo broj 10/20 dostupan je u aplikaciji Porezi Online od 25. septembra 2020. godine, dok pretplatnici štampanog izdanja mogu da ga očekuju od ponedeljka (28. septembra).   

U novom broju (na 176 strana) objavili smo: 

 1. 21 tekst, 
 2. 17 poreskih kratkih tema i
 3. 48 mišljenja Ministarstva finansija. 

Inicijalna a zatim i dodatna direktna davanja iz budžeta država je realizovala, pa privrednim subjektima koji su ostvarili pravo na podsticajne mere u skladu sa Uredbom i/ili Zaključkom Vlade sada preostaje da vode računa o tome da ne dođu u situaciju da ih izgube (sa pratećim negativnim implikacijama: vraćanje novca, kamata i dr.). Jedini razlog koji može dovesti do takvog scenarija jeste smanjivanje broja zaposlenih za više od dozvoljenog procenta.

Imajući u vidu da se za utvrđivanje gubitka prava na podsticajne mere računa svako smanjivanje broja zaposlenih, nezavisno od razloga (otkaz poslodavca ili otkaz zaposlenog, penzionisanje, smrtni slučaj, statusna promena i dr.), ne računajući određenu kategoriju zaposlenih na određeno vreme, u ovom broju objavili smo čak 13 zasebnih tekstova u vezi sa prestankom radnog odnosa po različitim osnovima, sa posebnim osvrtom na poreske implikacije. Osim toga, u zasebnom tekstu ukazali smo na uticaj prestanka ugovora o radu na određeno vreme u periodu od 15. marta do isteka roka od tri meseca od poslednje isplate direktnih davanja, u slučaju kada je taj ugovor tokom toga perioda produžavan (aneksom ili novim ugovorom) ili je pak raskinut pre isteka perioda na koji je inicijalno bio zaključen. Povod za ovaj tekst jesu nova (proizvoljna i sporna) mišljenja Ministarstva finansija (MF).

Prethodno pomenuti, nažalost, nije jedini tekst koji u podnaslovu ima ukazivanje na sporno mišljenje MF. Naime, u slučaju kada je u tekućoj godini zaključen ugovor o prenosu nepokretnosti (u konkretnom slučaju zemljišta) – koji je overen kod javnog beležnika, sticalac je ušao u posed i započeo izgradnju novog objekta, ali je zbog ugovorenog odloženog plaćanja prenosilac tek naredne godine dao clausulu intabulandi (pravo sticaoca da upiše svojinu u katastru), prema apsurdnom mišljenju MF: obaveza isknjižavanja iz poslovnih knjiga prodavca i utvrđivanja kapitalnog dobitka navodno nastaje tek u toj drugoj godini?!

U oblasti PDV-a ponovo smo ukazali da tzv. logistički rabat (kao vrsta popusta koja se ugovara i realizuje između prodavca i kupca robe u slučaju kada prodavac organizuje transport tako što dobra prevozi do lokacije koja mu je bliža) jedino može da ima karakter izmene osnovice za PDV u prometu robe, o čemu su u međuvremenu izdata još dva mišljenja MF. Ovu temu ponavljamo zbog toga što se čini da kod poreskih organa još uvek postoji nerazumevanje ove problematike.

Početkom oktobra očekuje se objavljivanje novog prevoda svih (revidiranih) MSFI, u okviru kojih će konačno biti objavljen i MSFI 16Zakupi; biće propisana i njegova obavezna primena od 1. januara 2021. godine (uz dozvoljenu primenu i u tekućoj godini), pa smo o toj i još nekim drugim aktuelnim temama zakazali nove online treninge. 

TRI ONLINE TRENINGA U OKTOBRU

Trening 16. oktobra: PRAKTIČNA PRIMENA REVIDIRANOG MSFI 16 - ZAKUPI (primena obavezna od 1. januara 2021)

Trening 20. oktobraPROMET DOBARA I USLUGA BEZ NAKNADE U SISTEMU PDV-A (naturalni rabat, donacije, reklamni materijal, uzorci i drugi pokloni)

Trening 23. oktobraDALJINSKA (ONLINE) PRODAJA ROBE I USLUGA - TRGOVINSKI, PORESKI I RAČUNOVODSTVENI ASPEKTI 

PRIJAVA ZA TRENING