Pretraga vesti

Unesite pojam za pretragu vesti
 • SVE GODINE
 • 2020.
 • 2019.
 • 2018.
 • 2017.
 • 2016.
 • 2015.
 • 2014.
PRETRAGA

PKT VESTI

Elementi za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2022. godinu

1. 3. 2023.

Prema članu 87. Zakona o porezu na dohodak građana (u nastavku: Zakon), godišnji porez na dohodak građana plaćaju fizička lica koja su u kalendarskoj godini ostvarila dohodak veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici u godini za koju se utvrđuje porez, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, i to:

 • rezidenti za dohodak ostvaren na teritoriji Republike i u drugoj državi;
 • nerezidenti za dohodak ostvaren na teritoriji Republike.

U nastavku ukazujemo na osnovne elemente za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2022. godinu (neoporezivi iznos, lični odbici poreskog obveznika i iznos oporezivog dohotka na koji se primenjuju propisane poreske stope), dok ćemo detaljna objašnjenja dati u nekom od narednih brojeva časopisa.

Prema Obaveštenju Republičkog zavoda za statistiku od 24. februara 2023. godine, prosečna godišnja zarada po zaposlenom u Republici Srbiji isplaćena u 2022. godini iznosi 1.239.792 dinara.

Neoporezivi iznos dohotka za 2022. godinu iznosi 3.719.376 dinara i odgovara visini trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici Srbiji u 2022. godini (1.239.792 x 3).

Za obveznike koji imaju manje od navršenih 40 godina života iznos dodatnog umanjenja dohotka za oporezivanje godišnjim porezom na dohodak građana, u skladu sa članom 87. stav 4. Zakona, jednak je neoporezivom iznosu godišnjeg poreza na dohodak građana. Dakle, dodatno umanjenje, takođe, iznosi 3.719.376 dinara.

Obveznik godišnjeg poreza na dohodak građana, saglasno članu 88. Zakona, ima pravo na lične odbitke, koji iznose:

 • za poreskog obveznika – 40% od prosečne godišnje zarade po zaposlenom, što iznosi 495.917 dinara (1.239.792 x 40%);
 • za izdržavanog člana porodice – 15% od prosečne godišnje zarade po zaposlenom, po članu, što iznosi 185.969 dinara (1.239.792 x 15%).

S obzirom na to da je poreska stopa progresivna, za primenu konkretne poreske stope bitan element je iznos oporezivog dohotka. Naime, ukoliko je poreski obveznik ostvario oporezivi dohodak u iznosu koji:

 • nije viši od 7.438.752 dinara – primenjuje se poreska stopa od 10%;
 • jeste viši od 7.438.752 dinara – primenjuje se poreska stopa od 10% na iznos koji nije viši od 7.438.752 dinara, a poreska stopa od 15% na iznos preko 7.438.752 dinara.

NOVA PRAVILA UTVRĐIVANJA GODIŠNJEG POREZA NA DOHODAK GRAĐANA

Podsećamo da smo objašnjenja o novim pravilima utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak građana samooporezivanjem dali u časopisu Porezi i računovodstvo broj 12/22, str. 76.

Ukratko, najkasnije do 3. aprila 2023. godine (1. april je subota) poreski organ popunjava poresku prijavu za 2022. godinu i postavlja je u elektronskom obliku na portal Poreske uprave, čime je čini dostupnom fizičkom licu – obvezniku godišnjeg poreza na dohodak građana. Fizičko lice ima obavezu da izmeni / dopuni poresku prijavu u delu u kome nisu iskazani tačni podaci ili je reč o podacima kojima poreski organ ne raspolaže (npr. podaci o izdržavanim članovima porodice i iznos ličnih odbitaka za izdržavane članove porodice).

Fizičko lice podnosi poresku prijavu na Obrascu PPDG-2R (isključivo) u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave najkasnije do 15. maja 2023. godine za godišnji porez za 2022. godinu i – u istom roku – plaća utvrđeni iznos poreza.