Pretraga vesti

Unesite pojam za pretragu vesti
 • SVE GODINE
 • 2020.
 • 2019.
 • 2018.
 • 2017.
 • 2016.
 • 2015.
 • 2014.
PRETRAGA

PKT VESTI

Doneti su pravilnici o podsticajima kod poreza na dobit, rekreaciji zaposlenih i poreskom oslobođenju po osnovu sopstvenih akcija koje se dodeljuju zaposlenima

15. 7. 2019.

Ministar finansija doneo je nekoliko podzakonskih akata iz oblasti poreza na dobit i poreza na dohodak građana, kao i pravilnik iz oblasti PDV-a kojim je zamenjen nedavno objavljen spisak organizacionih jedinica Poreske uprave kojima se podnosi evidenciona prijava za PDV.  

Svi pravilnici su objavljeni u Sl. glasniku RS broj 50/19 od 12. jula 2019. godine. 


1. POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA

 

U oblasti poreza na dobit pravnih lica doneti su pravilnici kojima se bliže uređuju uslovi za korišćenje nekoliko poreskih podsticaja propisanih poslednjim izmenama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, i to: 

 1. Pravilnik o uslovima i načinu izuzimanja kvalifikovanih prihoda iz osnovice poreza na dobit pravnih lica;
 2. Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na poreski kredit za ulaganje u kapital novoosnovanog privrednog društva koje obavlja inovacionu delatnost;
 3. Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na priznavanje troškova koji su neposredno povezani sa istraživanjem i razvojem u poreskom bilansu u dvostruko uvećanom iznosu.

Pravilnici stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Sl. glasniku RS, što znači 20. jula 2019. godine. Odredbe ovih pravilnika se primenjuju na utvrđivanje, obračunavanje i plaćanje poreske obaveze počev za 2019. godinu, odnosno za poreski period koji počinje u 2019. godini. 


2. POREZ NA DOHODAK GRAĐANA

 

U oblasti poreza na dohodak građana, ministar finansija doneo je: 

 1. Pravilnik o ostvarivanju prava na poresko oslobođenje za primanja zaposlenog po osnovu sopstvenih akcija koje stekne bez naknade ili po povlašćenoj ceni;
 2. Pravilnik o ostvarivanju prava na poresko oslobođenje po osnovu organizovanja rekreacije, sportskih događaja i aktivnosti za zaposlene

Pravilnici stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Sl. glasniku RS, što znači 20. jula 2019. godine.

Podsećamo da je prelaznom odredbom člana 32. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana (stupio je na snagu 16. decembra 2018) propisano da će navedeni pravilnici biti doneti u roku od 120 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. Taj rok je istekao polovinom aprila 2019. godine, što znači da su pravilnici doneti posle tri meseca zakašnjenja


3. POREZ NA DODATU VREDNOST

 

Ministar finansija je doneo i Pravilnik o izmeni Pravilnika o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV. Pravilnik ima samo jednu izmenu. Naime, nedavno donet Spisak organizacionih jedinica Poreske uprave, o čemu smo detaljna objašnjenja dali u časopisu Porezi i računovodstvo broj 7/19, na strani 52, zamenjuje se novim Spiskom organizacionih jedinica Poreske uprave, koji je odštampan uz pravilnik i čini njegov sastavni deo.

U odnosu na prethodni spisak izvršene su tri izmene koje se odnose na:

 1. promenu ranga tri filijale;
 2. smanjenje broja opština koje obuhvata Filijala A Novi Sad 1 i 
 3. proširenje nadležnosti Filijale A Novi Sad 1 i Filijale B Novi Sad 2. 

Filijala C Zrenjanin, Filijala C Sremska Mitrovica i Filijala A Zvezdara sada su filijale B. Dakle, sada postoje samo tri filijale A i to: Filijala A Novi Sad 1, Filijala A Novi Beograd i Filijala A Centar.

Filijala A Novi Sad 1 više ne obuhvata opštinu Petrovaradin (jer je ova opština ukinuta u martu 2019. godine).

Detaljna objašnjenja o svim pravilnicima daćemo u novom broju časopisa (Porezi i računovodstvo broj 8/19) koji je u pripremi.