Pretraga vesti

Unesite pojam za pretragu vesti
  • SVE GODINE
  • 2020.
  • 2019.
  • 2018.
  • 2017.
  • 2016.
  • 2015.
  • 2014.
PRETRAGA

PKT VESTI

Doneta je Uredba o organizovanju rada poslodavaca za vreme vanrednog stanja (u primeni od 16. marta 2020)

16. 3. 2020.

Koristeći ovlašćenja koja su propisana odredbom člana 200. stav 6. Ustava Republike Srbije, prema kojoj kad Narodna skupština nije u mogućnosti da se sastane, mere kojima se odstupa od ljudskih i manjinskih prava može propisati Vlada, uredbom, uz supotpis predsednika Republike, Vlada je donela Uredbu o organizovanju rada poslodavaca za vreme vanrednog stanja (u nastavku: Uredba).

Uredba je objavljena u Službenom glasniku RS, broj 31/20, od 16. marta 2020. godine i počela je da se primenjuje od dana objavljivanja. Ovom uredbom uređuje se poseban način i organizacija rada poslodavaca na teritoriji Republike Srbije za vreme vanrednog stanja.

Dakle, Uredba se primenjuje od 16. marta 2020. godine do ukidanja vanrednog stanja.  

1. OBAVEZA OMOGUĆAVANJA ZAPOSLENIMA DA RADE OD KUĆE (NA RADNIM MESTIMA NA KOJIMA JE TO ORGANIZACIONO MOGUĆE)

Prema članu 2. stav 1. Uredbe, za vreme vanrednog stanja poslodavac je dužan da omogući zaposlenima obavljanje poslova van prostorija poslodavca (rad na daljinu i rad od kuće), na svim radnim mestima na kojima je moguće organizovati takav rad u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu.

Prema članu 2. stav 2. Uredbe, ako opštim aktom i ugovorom o radu nije predviđen način rada iz stava 1. ovog člana, poslodavac može rešenjem omogućiti zaposlenom obavljanje poslova van prostorija poslodavca, ukoliko mu to organizacioni uslovi dozvoljavaju.

Prema tome, za vreme vanrednog stanja, svi poslodavci koji imaju radna mesta na kojima je moguće organizovati rad van prostorija poslodavca dužni su da omoguće zaposlenima obavljanje poslova na ovaj način u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu.

Ako opštim aktom (pravilnikom o radu ili kolektivnim ugovorom) odnosno ugovorom o radu nije predviđen način rada van prostorija poslodavca, poslodavac može rešenjem omogućiti zaposlenom obavljanje poslova van prostorija poslodavca, ukoliko mu to organizacioni uslovi dozvoljavaju.

Dakle, od 16. marta 2020. godine (za vreme vanrednog stanja) svi poslodavci kojima to dozvoljavaju organizacioni uslovi dužni su da zaposlenima koji rade na radnim mestima na kojima je moguće organizovati rad na daljinu i rad od kuće da takav rad i omoguće, nezavisno od toga da li je ovakav način rada predviđen opštim aktom ili ugovorom o radu. Ako je ovakav oblik rada predviđen odredbama opštih akata i ugovora o radu, zaposlenima će se omogućiti obavljanje poslova van prostorija poslodavca u skladu sa ovim aktima, a ako to nije slučaj, poslodavci koji imaju navedenu dužnost, mogu rešenjem da omoguće zaposlenima obavljanje poslova van prostorija poslodavca.

Prema članu 2. stav 3. Uredbe, navedeno rešenje obavezno sadrži:

1) trajanje radnog vremena;

2) način vršenja nadzora nad radom zaposlenog.

Prema članu 2. stav 4. Uredbe, poslodavac je dužan da vodi evidenciju o zaposlenima koji obavljaju rad van prostorija poslodavca.

Podsećamo da je obavljanje poslova van prostorija poslodavca bliže uređeno odredbama člana 42. Zakona o radu.

2. USKLAĐIVANJE POSLOVANJA POSLODAVACA KOD KOJIH NIJE MOGUĆE ORGANIZOVATI RAD OD KUĆE

Prema odredbama člana 3. Uredbe, poslodavac čija je priroda delatnosti takva da nije moguće organizovati rad na način predviđen članom 2. ove uredbe (rad od kuće), neophodno je da svoje poslovanje uskladi sa uslovima vanrednog stanja i to:

1) da, ukoliko je to moguće i ne iziskuje dodatna sredstva, organizuje rad u smenama, kako bi što manji broj zaposlenih i svih drugih radno angažovanih lica rad obavljao istovremeno u jednoj prostoriji,

2) omogući održavanje svih poslovnih sastanaka elektronskim, odnosno drugim odgovarajućim putem (video link, video poziv i dr.),

3) odloži službena putovanja u zemlji i inostranstvu, u skladu sa odlukom nadležnog organa o zabrani, odnosno privremenom ograničenju ulaska i kretanja.

3. OBAVEZA POSLODAVCA DA OBEZBEDI ZAŠTITNU OPREMU

Prema članu 4. stav 1. Uredbe, poslodavac je dužan da u cilju osiguranja zaštite i zdravlja zaposlenih, radno angažovanih i stranaka obezbedi sve opšte, posebne i vanredne mere koje se odnose na higijensku sigurnost objekata i lica u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.

Prema članu 4. stav 2. Uredbe, za zaposlene i radno angažovane, koji su u neposrednom kontaktu sa strankama ili dele radni prostor sa više lica, potrebno je obezbediti dovoljne količine zaštitne opreme u skladu sa posebnim propisima.

Posmatrano s aspekta PDV-a, po osnovu nabavke zaštitne opreme obveznik PDV-a ima pravo na odbitak prethodnog poreza u skladu sa opštim uslovima.