Poreska kancelarija Tatić odabranim klijentima pruža konsultantske usluge iz brojnih oblasti poslovanja, a naročito iz oblasti poreza i primene MSFI.

Svrha naših usluga je realizacija poslovnih transakcija na najpovoljniji način za klijenta, u okvirima zakonske regulative i uz minimiziranje rizika od pogrešne primene propisa.

Naši konsultanti su eksperti sa višegodišnjim iskustvom koji pružaju profesionalne savete velikom broju pravnih i fizičkih lica.

MODELI UGOVORA

Kontinuirano – ugovor se zaključuje na (ne)određeno vreme sa pravom klijenta na neograničeni obim usluga za definisane oblasti, sa fiksnom mesečnom naknadom čija visina zavisi od procenjenog obima usluga i složenosti poslovanja klijenta.

Jednokratno – ugovor se zaključuje za konkretnu poslovnu transakciju po zahtevu klijenta, a naknada se određuje u zavisnosti od specifičnosti svakog konkretnog slučaja i potrebnog vremena angažovanja.

OBLASTI

KONSULTANTSKE USLUGE OBUHVATAJU:

  • Analizu ugovora i poslovnih transakcija sa svih relevantnih aspekata i predlog najpovoljnijeg rešenja
  • Utvrđivanje poreskih efekata poslovnih transakcija
  • Stručna mišljenja i objašnjenja o tekućim pitanjima (putem telefona ili elektronske pošte)
  • Redovne sastanke na kojima se razmatarju aktuelna pitanja
  • Pregled akata nadležnih poreskih i drugih organa (zapisnika, rešenja i dr.)
  • Pomoć u ostvarivanju prava klijenta u poreskom postupku (pisanje prigovora, žalbi, zahteva i dr.)