Pretraga vesti

Unesite pojam za pretragu vesti
 • SVE GODINE
 • 2020.
 • 2019.
 • 2018.
 • 2017.
 • 2016.
 • 2015.
 • 2014.
PRETRAGA

PKT VESTI

Utvrđeni su predlozi zakona o izmenama i dopunama zakona iz oblasti poreza na dohodak građana i doprinosa

23. 11. 2018.

Na sajtu Narodne skupštine objavljeni su - između ostalih - predlozi zakona o izmenama i dopunama:

 • Zakona o porezu na dohodak građana i
 • Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

 

U oblasti poreza na dohodak građana predviđene su značajne izmene, i to:

 • precizira se šta se smatra dohotkom nerezidenta koji je ostvaren na teritoriji RS (član 8);
 • predviđeno je da se poresko izuzimanje za isplatu pomoći za slučaj smrti odnosi na isplate ove pomoći članu porodice za slučaj smrti zaposlenog ili penzionisanog bivšeg zaposlenog (član 9);
 • uvođenje novog poreskog izuzimanja za isplatu naknada koje u skladu sa Zakonom o dualnom obrazovanju ostvaruju učenici koji obavljaju učenje kroz rad (član 9);
 • izmene u pogledu oporezivanja prihoda po osnovu hartija od vrednosti koje zaposleni dobije od poslodavca ili od s poslodavcem povezanog lica (čl. 14. i 18);
 • uvođenje poreskog oslobođenja od plaćanja poreza na zaradu prilikom sticanja sopstvenih akcija koje zaposleni stekne bez naknade ili po povlašćenoj ceni od poslodavca, pod određenim uslovima (član 18);
 • novo poresko oslobođenje za isplatu pomoći za slučaj smrti člana porodice zaposlenog (član 18);
 • novo poresko oslobođenje za isplatu solidarne pomoći za slučaj rođenja deteta (član 18);
 • uvođenje novog poreskog oslobođenja od plaćanja poreza na zarade na izdatke poslodavca za rekreaciju zaposlenih, za organizovanje sportskih događaja i aktivnosti zaposlenih koje imaju karakter team building-a, kao i uslovi za ostvarivanje prava na ovo oslobođenje (novi član 18a);
 • izmene uslova za ostvarivanje prava na novu poresku olakšicu iz člana 21đ (oslobođenje od obaveze plaćanja poreza i doprinosa na zarade za novoosnovane privredne subjekte);
 • predviđena su pojedina preciziranja koja se odnose na obveznike poreza na prihode od samostalne delatnosti (čl. 35. i 42);
 • brisanje izuzetka od poreskog izuzimanja kod prodaje prava, odnosno udela u slučaju kada je tokom perioda vlasništva dolazilo do promene nominalne vrednosti (član 72a);
 • novi izuzetak od poreskog izuzimanja (koje je propisano za slučaj vlasništva od 10 godina) kada član društva prenese udeo ili akcije koje ima u društvu, a po osnovu tog prenosa društvo stiče sopstvene udele odnosno akcije (član 72a);
 • precizira se poresko oslobođenje od obaveze plaćanja poreza na kapitalni dobitak kada se sredstva ostvarena prodajom nepokretnosti ulažu u rešavanje stambenog pitanja (član 79);
 • novim članom 84b se uvodi nova kategorija ostalih prihoda koji će se plaćati po rešenju. Reč je o prihodima po osnovu pružanja ugostiteljskih usluga u skladu sa zakonima kojima se uređuju turizam i ugostiteljstvo – pružanje usluga smeštaja do 30 dana (tzv. stan na dan);
 • predviđeno je povećanje neoporezivog iznosa kod igara na sreću sa 11.684 dinara na 100.000 dinara (član 83);
 • u članu 85. su predviđena preciziranja u pogledu oporezivanja prihoda od prodaje poljoprivrednih i šumskih proizvoda i usluga, uključujući i prihod po osnovu prikupljanja i prodaje šumskih plodova i lekovitog bilja, kao i uzgajanja i prodaje pečuraka, pčelinjeg roja (pčela) i puževa;
 • članom 85. se predviđa da se porez na druge prihode ne plaća ni u slučaju otpisa dela potraživanja koji banka ima prema dužniku po osnovu kredita kada, saglasno međusobnom vansudskom poravnanju, dužnik isplati deo potraživanja koji banka ima prema njemu, a preostali deo tog potraživanja banka otpiše;
 • dopunjuju se odredbe člana 87. koje se odnose na godišnji porez na dohodak građana.

 

Većina predviđenih izmena primenjivaće se počev od 1. januara 2019. godine.

U oblasti doprinosa za obavezno socijalno osiguranje kao najznačajnije izmene izdvajamo sledeće:

 • sužavanje pojma rada osnivača, odnosno članova privrednog društva. Naime, predviđa se da se pod radom smatra predstavljanje i zastupanje privrednog društva na osnovu upisa u registar, a briše se da se radom smatra obavljanje poslovodstvenih ovlašćenja i poslova upravljanja u skladu sa zakonom kojim se uređuje položaj privrednih društava (član 6. tačka 15);
 • izmenama člana 44. je predviđeno ukidanje obaveza plaćanja doprinosa za slučaj nezaposlenosti na teret poslodavca (0,75%);
 • predviđene su izmene i preciziranja u pogledu utvrđivanja i primene najniže i najviše mesečne osnovice doprinosa (čl. 37, 38, 41. i 42);
 • predviđeno je ukidanje kategorije procenjene najviše godišnje osnovice doprinosa (član 67).

 

Očekuje se da paket navedenih zakona bude razmatran na sednici Narodne skupštine tokom poslednje nedelje novembra, što bi trebalo da znači da se usvajanje može očekivati početkom decembra. Poreska kancelarija Tatić će uskoro objaviti raspored treninga o izmenama poreskih zakona.