Pretraga vesti

Unesite pojam za pretragu vesti
  • SVE GODINE
  • 2020.
  • 2019.
  • 2018.
  • 2017.
  • 2016.
  • 2015.
  • 2014.
PRETRAGA

PKT VESTI

Odlaže se primena Pravilnika o PDV-u (do 1. januara 2022) u delu koji se odnosi na poreski tretman povratne ambalaže

25. 6. 2021.

Kao što smo nagovestili na treningu posvećenom promociji Knjige o PDV-u, kao i na dvodnevnom treningu o prometu u oblasti trgovine, ministar finansija doneo je Pravilnik o dopuni Pravilnika o porezu na dodatu vrednost, koji će biti objavljen u Službenom glasniku RS broj 64/21 od 25. juna 2021. godine.  

Suština dopune Pravilnika o PDV-u je da će se odredbe člana 44, člana 55. stav 1. tačka 3) podtačka (4) i člana 230. ovog pravilnika primenjivati (tek) od 1. januara 2022. godine. Osim toga, obveznik PDV-a koji vrši promet dobara u povratnoj ambalaži i koji primaocu dobara ne zaračunava povratnu ambalažu, biće dužan da na dan 31. decembra 2021. godine utvrdi manjak ambalaže i da na utvrđeni manjak obračuna PDV.

Obaveza vođenja evidencije o povratnoj ambalaži (iz člana 230. Pravilnika o PDV-u) odnosi se na povratnu ambalažu predatu od 1. januara 2022. godine.

Dakle, na kraju 2021. godine biće izvršen presek stanja, koji će kod pojedinih obveznika eventualno rezultirati obavezom obračuna PDV-a na manjak povratne ambalaže koja nije zaračunata kupcima. Nova pravila propisana odredbama člana 44. Pravilnika o PDV-u primenjivaće se na isporuke povratne ambalaže koje će tek biti izvršene od 1. januara 2022. godine.

Detaljnija objašnjenja o ovoj temi daćemo u časopisu Porezi i računovodstvo broj 7/21, koji je u pripremi. 

Pregledajte sadržaj Knjige o PDV-u.