Obveznik akcize dužan je da izvrši popis zatečenih zaliha akciznih proizvoda sa stanjem na dan 31. 12. 2018.

23. 12. 2018.

Odredbama člana 26. Zakona o akcizama, koji je u primeni od 1. januara 2018. godine, propisano je da je obveznik akcize dužan da:

  1. sa stanjem  na dan 31. decembra 2018. godine izvrši popis zatečenih zaliha akciznih proizvoda, posebno po svakoj vrsti akciznog proizvoda;
  2. izvrši popis zatečenih zaliha akciznih proizvoda u svim skladištima, uključujući i akcizna skladišta;
  3. sačinjene popisne liste akciznih proizvoda dostavi nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave (u kojoj se vodi kao poreski obveznik – filijala ili CVPO), najkasnije 31. januara 2019. godine.

Detaljnije o navedenim obavezama na www.porezionline.rs.

PORESKA KANCELARIJA TATIĆ d.o.o.

©Copyright 2017 | All Rights Reserved.