Objavljen je spisak dokumentacije koja je potrebna za ostvarivanje prava na naknadu zarade za bolovanje preko 30 dana

14. 08. 2019.

Republički fond za zdravstveno osiguranje (u nastavku: RFZO) objavio je na svojoj internet stranici spisak dokumentacije koja je potrebna za ostvarivanje prava na naknadu zarade koja se isplaćuje za vreme privremene sprečenosti za rad na teret RFZO. S obzirom na to da je novi Zakon o zdravstvenom osiguranju (u nastavku: ZZO) počeo da se primenjuje počev od 11. 4. 2019. godine novi spisak dokumentacije koja je potrebna za ostvarivanje prava na naknadu zarade na teret RFZO se koristi za osiguranike kod kojih je privremena sprečenost za rad nastupila počev od 11. 4. 2019. godine.

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZARADE ZA VREME PRIVREMENE SPREČENOSTI ZA RAD KOJA JE NASTUPILA POČEV OD 11. 4. 2019.

1. Za zaposlene:

  • zahtev za isplatu naknade zarade u pisanoj formi (nije propisan poseban obrazac) uz napomenu da li je poslodavac isplatio naknadu zarade iz svojih sredstava ili ne (član 102. ZZO);
  • fotokopija ugovora o otvaranju posebnog računa poslodavca za isplatu naknade zarade (samo kada poslodavac prvi put ima zaposlenog koji je privremeno sprečen za rad ili u slučaju promene posebnog računa za isplatu naknade zarade);
  • izvod iz pojedinačne poreske prijave za poreze i doprinose po odbitku, a ako je poslodavac isplatio naknadu zarade iz svojih sredstava - izvod iz pojedinačne poreske prijave za mesec za koji traži isplatu;
  • potvrda o ostvarenoj zaradi za utvrđivanje osnova za obračun naknade zarade - Obrazac OZ -7 (12 meseci koji prethode mesecu u kome je nastupila privremena sprečenost za rad). Ako je osiguranik bio zaposlen kod više poslodavaca u 12 meseci koji prethode mesecu u kome je nastupila privremena sprečenost za rad, svaki poslodavac popunjava Obrazac OZ-7 za odgovarajući period kada je osiguranik radio kod njega. Ako je neki od prethodnih poslodavaca prestao da postoji, odnosno nije dostupan osiguraniku, uz Potvrdu na Obrascu OZ-7, poslodavac koji podnosi zahtev za isplatu naknade zarade (kod koga je osiguranik u radnom odnosu), dostavlja platne listiće ili drugu vrstu potvrde o ostvarenoj zaradi kod prethodnih poslodavaca koja ulazi u osnov za obračun naknade zarade, odnosno izjavu osiguranika ako ni na koji način osiguranik ne može da pribavi podatke o ostvarenoj zaradi kod prethodnih poslodavaca (kako bi RFZO u tom slučaju po službenoj dužnosti za nedostajuće mesece uneo podatak o minimalnoj zaradi);
  • izveštaj o privremenoj sprečenosti za rad (Obrazac OZ-6 – Doznaka) na poleđini obračunat, potpisan i pečatiran (bez pečata za poslodavce osnovane po odredbama Zakona o privrednim društvima);
  • spisak obračunatih - isplaćenih naknada zarade (u duplikatu) – Obrazac OZ-10, uredno popunjeni i overeni pečatom (bez pečata za poslodavce osnovane po odredbama Zakona o privrednim društvima) i potpisani (dva potpisa).


Izuzetno: overene kopije obračuna zarada (platnih listića) za mesece koji čine osnov za obračun naknade zarade iz Obrasca OZ-7 – ako postoji potreba za dodatnom proverom podataka iz Obrasca OZ-7.

Dodatna dokumentacija.

2. Za preduzetnike, samostalne umetnike, sveštenike, verske službenike, javne beležnike i javne izvršitelje:

  • izveštaj o privremenoj sprečenosti za rad (Obrazac OZ-6 – Doznaka);
  • fotokopija broja tekućeg računa za osiguranika - fizičko lice za koje obračun i isplatu naknade zarade vrši RFZO;
  • potvrda ili rešenje odgovarajućeg udruženja, saveza ili komore o privremenoj odjavi obavljanja delatnosti, a za preduzetnika, ukoliko nema zaposlene - uvid u podatke sa sajta APR o privremenoj odjavi obavljanja delatnosti;
  • uverenje Poreske uprave o prosečnoj mesečnoj osnovici na koju je plaćen doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje za 12 meseci koji prethode mesecu u kojem je nastupio slučaj po kojem se stiče pravo na naknadu zarade, sa naznakom da su plaćeni dospeli doprinosi (podnošenje dokumentacije za utvrđivanje prava i isplatu naknade zarade za vreme privremene sprečenosti za rad - postupanje po Zakonu o opštem upravnom postupku).

3. Za preduzetnike koji  su se opredelili za liču zaradu:

Dokumentacija kao za zaposlene. Dodatna dokumentacija.

4. Dodatna dokumentacija:

Ako je u pitanju privremena sprečenost za rad radi nege deteta, neophodno je dostaviti izjavu roditelja koji ostvaruje pravo na naknadu za negu deteta o LBO za drugog roditelja u pisanoj formi, radi utvrđivanja osnova osiguranja iz člana 11. stav 1. tač. 1)-7), 18), 20) i 23) ZZO u navedenom periodu, a ako drugi roditelj nije osiguran po nekom od navedenih osnova osiguranja, potrebno je dostaviti potvrdu da je iz zdravstvenih razloga nesposoban da neguje dete. Ako dete ima samo jednog roditelja ili samo jedan roditelj vrši roditeljsko pravo, dokaz da taj roditelj sām vrši roditeljsko pravo. Pod istim uslovima pravo na naknadu zarade za negu deteta ostvaruje usvojitelj, hranitelj, očuh ili maćeha.

Po isteku 6 meseci neprekidne privremene sprečenosti za rad, odnosno 12 meseci sa prekidima u periodu od 18 meseci, dostaviti potvrdu o podnetom zahtevu RF PIO za utvrđivanje radne sposobnosti za svaki mesec sprečenosti za rad do donošenja rešenja RF PIO.

Podsećamo da je na sajtu RFZO 25. 6. 2019. objavljeno Obaveštenje o novim obrascima za obračun naknade zarade OZ-7 i OZ-10, koje poslodavci mogu preuzeti u okviru ovog obaveštenja.

PORESKA KANCELARIJA TATIĆ d.o.o.

©Copyright 2017 | All Rights Reserved.