Objavljen je prevod Međunarodnog standarda finansijskog izveštavanja za mala i srednja pravna lica (MSFI za MSP)

30. 10. 2018.

Ministar finansija doneo je Rešenje o utvrđivanju prevoda Međunarodnog standarda finansijskog izveštavanja za mala i srednja pravna lica (MSFI za MSP), koje je objavljeno u Sl. glasniku RS broj 83/18 od 29. oktobra 2018. godine, koje prenosimo u nastavku.

1. Utvrđuje se prevod Međunarodnog standarda finansijskog izveštavanja za mala i srednja pravna lica (MSFI za MSP), koji je odobren i izdat od strane Odbora za međunarodne računovodstvene standarde (International Accounting Standards Board – IASB) u julu 2009. godine, sa izmenama i dopunama iz maja 2015. godine, a koji je odštampan uz ovo rešenje i čini njegov sastavni deo.

2. MSFI za MSP iz tačke 1. ovog rešenja, počeće da se primenjuje od finansijskih izveštaja koji se sastavljaju na dan 31. decembra 2019. godine. Pravna lica mogu primeniti MSFI za MSP i prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja na dan 31. decembra 2018. godine (uz obelodanjivanje odgovarajućih informacija u Napomenama uz finansijske izveštaje).

3. Prevod MSFI za MSP iz tačke 1. ovog rešenja izvršen je u skladu sa procedurom za prevođenje Fondacije za Međunarodne standarde finansijskog izveštavanja (MSFI Fondacija), a na osnovu Sporazuma o odricanju od autorskih prava na teritoriji Republike Srbije, zaključenog između MSFI Fondacije i Ministarstva finansija i privrede broj 998-RS-(MinFin)-Waiver-IFRS&SMEs-2013 od 31. jula 2013. godine.

4. Saglasno Sporazumu iz tačke 3. ovog rešenja, autorska prava na prevod pripadaju MSFI Fondaciji i prevod se ne može preštampavati i objavljivati bez saglasnosti MSFI Fondacije.

5. Stavlja se van snage Rešenje Ministra finansija broj 401-00-1304/2013-16 od 25. decembra 2013. godine („Službeni glasnik RS”, broj 117/13).

6. Ovo rešenje stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Dakle, obaveza primene izmenjenog MSFI za MSP odnosi se na godišnji finansijski izveštaj za 2019. godinu, s tim da je njegova primena moguća i preporučuje se i za godišnji finansijski izveštaj za 2018. godinu.

Inače, MSFI za MSP izmenjen je još pre nekoliko godina, s tim da u domaćim uslovima prevod toga Standarda nije bio blagovremeno objavljen. Sada su se stekli uslovi da svi entiteti koji primenjuju ovaj Standard mogu da primene najnovija rešenja.

Detaljna objašnjenja o primeni MSFI daćemo na treningu: Praktična primena izmenjenog MSFI za MSP, koji se održava 28. novembra 2018. godine.

Prijavite se na vreme, jer je broj mesta ograničen na 80 učesnika.

PORESKA KANCELARIJA TATIĆ d.o.o.

©Copyright 2017 | All Rights Reserved.