Pretraga vesti

Unesite pojam za pretragu vesti
  • SVE GODINE
  • 2020.
  • 2019.
  • 2018.
  • 2017.
  • 2016.
  • 2015.
  • 2014.
PRETRAGA

PKT VESTI

Objavljen je Pravilnik o formi i sadržini zahteva za izdavanje dozvole za pružanje računovodstvenih usluga, kao i naknadi za izdavanje dozvole

16. 9. 2020.

Na osnovu člana 18. stav 16. novog Zakona o računovodstvu, generalni sekretar Komore ovlašćenih revizora (u nastavku: Komora) doneo je Pravilnik o formi i sadržini zahteva za izdavanje dozvole za pružanje računovodstvenih usluga, kao i naknadi za izdavanje dozvole (u nastavku: Pravilnik).

Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na internet stranici Komore, po prethodno pribavljenoj saglasnosti Ministarstva finansija (koje je pre davanja saglasnosti pribavilo mišljenje Nacionalne komisije za računovodstvo). Dakle, nije predviđeno objavljivanje Pravilnika u Službenom glasniku RS, već samo na sajtu Komore. Prema našim saznanjima, Ministarstvo finansija dalo je saglasnost na Pravilnik - koji je na sajtu Komore objavljen 15. septembra, što bi trebalo da znači da stupa na snagu 23. septembra 2020. godine.  

Pravilnikom je propisana forma i sadržina zahteva za izdavanje dozvole za pružanje računovodstvenih usluga, kao i naknada za izdavanje dozvole.

Pravno lice, odnosno preduzetnik podnosi Komori zahtev za izdavanje dozvole za pružanje računovodstvenih usluga na Obrascu 1, koji se nalazi u prilogu ovog pravilnika i čini njegov sastavni deo.

Uz zahtev za izdavanje dozvole za pružanje računovodstvenih usluga, podnosilac zahteva dostavlja odgovarajuću dokumentaciju, kao i dokaz o plaćenoj naknadi.

Naknada za podnošenje zahteva za izdavanje dozvole za pružanje računovodstvenih usluga plaća se Komori u iznosu od:

  1. 24.000,00 dinara za pravna lica;
  2. 17.000,00 dinara za preduzetnike.

Broj računa za uplatu naknade, kao i instrukcije za plaćanje naknade dostupne su na internet stranici Komore.

Podsećamo da je donošenje Pravilnika u vezi sa upisom računovodstvenih firmi u Registar pružalaca računovodstvenih usluga, koji tek treba da počne sa radom 1. januara 2021. godine. Naime, prema članu 18. stav 1. Zakona o računovodstvu, u Registar pružalaca računovodstvenih usluga može biti upisano pravno lice, odnosno preduzetnik koje ima dozvolu za pružanje računovodstvenih usluga izdatu u skladu sa ovim zakonom. Takođe, podsećamo da rok za upis u navedeni Registar isitiče 1. januara 2023. godine.