Pretraga vesti

Unesite pojam za pretragu vesti
 • SVE GODINE
 • 2020.
 • 2019.
 • 2018.
 • 2017.
 • 2016.
 • 2015.
 • 2014.
PRETRAGA

PKT VESTI

Izmene Pravilnika o pregledu obračuna PDV-a i jedan novi pravilnik iz oblasti PDV-a

23. 10. 2019.

Ministar finansija doneo je dva pravilnika iz oblasti PDV-a, i to

 1. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV;
 2. Pravilnik o utvrđivanju usluga telekomunikacija i usluga pruženih elektronskim putem, u smislu zakona o porezu na dodatu vrednost, i o utvrđivanju kriterijuma i pretpostavki za određivanje mesta sedišta, stalne poslovne jedinice, prebivališta ili boravišta primaoca usluga telekomunikacija, radijskog i televizijskog emitovanja i usluga pruženih elektronskim putem.
Pravilnici su objavljeni u Službenom glasniku RS, br. 75/19 od 23. oktobra 2019. godine, a doneti su sa ciljem usaglašavanja sa nedavno izvršenim izmenama i dopunama Zakona o PDV-u, odnosno sa ciljem bližeg uređivanja pojedinih pitanja u vezi sa tim izmenama
 

1. Izmene Pravilnika o evidenciji o PDV-u i pregledu obračuna PDV-a

 
Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV (u nastavku: Pravilnik) stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja (31. oktobra 2019), s tim što će se odredbe čl. 3, 5, 6. i 7. ovog pravilnika primenjivati od 1. januara 2020. godine.
 
Izmene i dopune ovog pravilnika odnose se isključivo na nekoliko prilagođavanja odredaba sa poslednjim izmenama Zakona o PDV-u, bez bilo kakvog suštinskog značaja. Obrazac POPDV nije menjan
 
Na primer, propisano je da se u članu 30. stav 1. tačka 2) Pravilnika o pregledu obračuna PDV-a, reči: „Zakona i usluge neposredno povezane sa tim uslugama koje pruža isto lice” zamenjuju se rečima: „Zakona, usluge neposredno povezane sa tim uslugama i usluge tehničke podrške prilikom korišćenja softvera, hardvera i druge opreme na određeni vremenski period”. Dakle, izvršeno je usklađivanje sa dopunom člana 16. stav 1. tačka 2a) Zakona o PDV-u. 
 
Inače, odredbe koje se odnose usklađivanje sa izmenama Zakona o PDV-u primenjuju se od 1. januara 2020. godine. 
 
Osim navedenog, odredbama novog člana 18a Pravilnika o pregledu obračuna PDV-a (koje nemaju odloženu primenu, već se primenjuju od datuma stupanja na snagu Pravilnika) propisano je koju evidenciju treba da vodi poreski dužnik za promet iz člana 24. stav 1. tačka 16g) Zakona o PDV-u. Reč je o novom poreskom oslobođenju od PDV-a sa pravom na odbitak prethodnog poreza koje je propisano za promet dobara i usluga koji se vrši u okviru realizacije infrastrukturnih projekata izgradnje autoputeva za koje je posebnim zakonom utvrđen javni interes. 
 
Navedena evidencija sadrži najmanje sledeće podatke:
 
 1. naziv, adresu i PIB lica kome je izvršen promet dobara i usluga, odnosno lica koje je izvršilo promet dobara i usluga;
 2. naziv projekta iz člana 24. stav 1. tačka 16g) Zakona o PDV-u;
 3. broj i datum potvrde o poreskom oslobođenju za realizaciju infrastruktutnog projekta izgradnje autoputa;
 4. broj  i  datum  računa  o  avansnim  sredstvima,  odnosno  izvršenom prometu;
 5. iznos avansnih sredstava, odnosno naknade za isporučena dobra ili pružene usluge.
U vezi sa navedenim poreskim oslobođenjem napominjemo da se očekuju izmene i dopune Pravilnika o poreskim oslobođenjima, kojim će bliže biti uređeni uslovi i način ostvarivanja prava na novo poresko oslobođenje.
 

2. Pravilnik o uslugama telekomunikacija i uslugama pruženih elektronskim putem, odnosno o kriterijumima za određivanje mesta sedišta, prebivališta ili boravišta 

 
Pravilnik o utvrđivanju usluga telekomunikacija i usluga pruženih elektronskim putem, u smislu zakona o porezu na dodatu vrednost, i o utvrđivanju kriterijuma i pretpostavki za određivanje mesta sedišta, stalne poslovne jedinice, prebivališta ili boravišta primaoca usluga telekomunikacija, radijskog i televizijskog emitovanja i usluga pruženih elektronskim putem stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku RS, a primenjivaće se od 1. januara 2020. godine.
 
Danom početka primene ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o utvrđivanju usluga pruženih elektronskim putem, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost (Službeni glasnik RS, br. 107/12 i 86/15).
 
Detaljno objašnjenje o primeni ovog pravilinika daćemo u narednom broju časopisa (Porezi i računovodstvo broj 11/19).