Arhiva treninga

 • Praktična primena MSFI 16 - Zakupi i MSFI 15 - Prihodi po osnovu ugovora sa kupcima (premijera)

  Novi MSFI 16 - Zakupi (Lizinzi) biće u primeni od 1. januara 2019. godine, s tim da je dozvoljena i ranija primena u skladu sa definisanim uslovima. MSFI 16 propisuje značajno drugačija pravila računovodstvenog evidentiranja zakupa u odnosu na MRS 17, pa se za početak njegove primene treba adekvatno pripremiti. Posmatrano iz ugla zakupca, verovatno najvažnija novina jeste definisanje zahteva da se u poslovnim knjigama vrši priznavanje imovine sa pravom korišćenja i u slučaju klasičnog (operativnog), a ne samo finansijskog lizinga. Druga tema treninga je praktična primena novog MSFI 15 – Prihodi po osnovu ugovora sa kupcima, koji je u primeni od 1. januara 2018. godine, što znači da se primenjuje na godišnji finansijski izveštaj za 2018. godinu. Ovaj MSFI zamenjuje MRS 18 – Prihodi, a samim tim uvodi i nova pravila priznavanja prihoda. Na treningu se razmatraju pravila priznavanja prihoda u opštim i specifičnim slučajevima.
  20. 11. 2018.
 • Statusne promene i transakcije udelima (pravni, poreski i računovodstveni aspekti)

  Sprovođenje statusnih promena (spajanje, podela, pripajanje i izdvajanje) predstavlja jednu od najkompleksnijih poslovnih transakcija, imajući u vidu da podrazumeva niz različitiih implikacija, i to s aspekta oporezivanja, računovodstvenog evidentiranja, registracije u APR-u i uređivanja međusobnih odnosa članova društava. Ovaj jedinstveni trening idealna je prilika da se razume pravna i ekonomska suština statusnih promena.
  24. 10. 2018.
 • Pravila izdavanja računa i drugih dokumenata u sistemu PDV-a

  Zakon o PDV-u primenjuje se skoro 19 godina, ali u praksi još uvek postoje brojni problemi u pogledu izdavanja računa, odnosno iskazivanja propisanih elemenata. Obveznici vrlo često izdaju neispravne račune i druge dokumente koji služe kao računi, što dovodi do osporavanja prava na odbitak prethodnog poreza. Trening je namenjen svim licima koja se bave PDV-om, a posebna preporuka je da se na trening prijave komercijalisti, odnosno lica koja se neposredno bave izdavanjem, prijemom i kontrolom računa.
  18. 10. 2018.
 • PDV i druge poreske aktuelnosti

  Iskazivanje podataka u Obrascu POPDV vremenom će postati rutina, pa na treningu dajemo osvrt samo na nekoliko slučajeva. Mnogo veću pažnju na treningu posvetićemo važnijim poreskim pitanjima. Odabrali smo uvek aktuelne teme iz oblasti PDV-a, a bavićemo se i drugim poreskim aktuelnostima (kao što je dostavljanje podataka o poslovnim prostorijama i skladištima), uz najavu novih izmena seta poreskih zakona koje bi trebalo da uslede tokom septembra ili oktobra.
  19. 9. 2018.
 • Radno angažovanje fizičkih lica i poreski tretman pojedinih ličnih primanja

  Trening je posvećen specifičnim i spornim pitanjima iz oblasti radnih odnosa i obračuna poreza i doprinosa na prihode zaposlenih i drugih fizičkih lica. Na treningu razmatramo praktičnu primenu Zakona o radu, Zakona o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo, Zakona o zapošljavanju stranaca, Zakona o porezu na dohodak građana, Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje i drugih srodnih propisa. Poseban osvrt daćemo na nove propise, kao što je novi zakon koji uređuje angažovanje sezonskih radnika, Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom i dr.
  19. 7. 2018.

PORESKA KANCELARIJA TATIĆ d.o.o.

©Copyright 2013 | All Rights Reserved.

Prijava za trening newsletter