Raspored treninga

  • Statusne promene i transakcije udelima (pravni, poreski i računovodstveni aspekti)

    Sprovođenje statusnih promena (spajanje, podela, pripajanje i izdvajanje) predstavlja jednu od najkompleksnijih poslovnih transakcija, imajući u vidu da podrazumeva niz različitiih implikacija, i to s aspekta oporezivanja, računovodstvenog evidentiranja, registracije u APR-u i uređivanja međusobnih odnosa članova društava. Ovaj jedinstveni trening idealna je prilika da se razume pravna i ekonomska suština statusnih promena.
    24. 10. 2018.

PORESKA KANCELARIJA TATIĆ d.o.o.

©Copyright 2013 | All Rights Reserved.

Prijava za trening newsletter