Raspored treninga

 • Izmene Zakona o deviznom poslovanju i sprečavanje pranja novca

  Tokom aprila 2018. godine biće izvršene značajne izmene u oblasti deviznog poslovanja, dok je 1. aprila 2018. godine počela primena novog Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Na treningu se razmatraju izmene Zakona o deviznom poslovanju, druge aktuelnosti iz oblasti deviznog poslovanja i obaveze u vezi sa sprečavanjem pranja novca.
  25. 4. 2018.
 • Nova pravila poreskog postupka (u skladu sa izmenama i dopunama ZPPPA)

  Narodna skupština usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji. Izmene su veoma brojne i značajne, a neke i sistemske. Na primer, propisana su nova pravila podnošenja izmenjene poreske prijave i povraćaja PDV-a, pružanje poreskih usluga Poreske uprave, izmene u oblasti kancelarijske i terenske kontrole, obaveštavanje obveznika o dospelim obavezama (npr. putem SMS-a) i brojne druge izmene.
  16. 5. 2018.
 • Finansijski i operativni lizing - primena novog MSFI 16 i poreski aspekti

  Tema treninga jesu poreski i računovodstveni aspekti finansijskog i operativnog lizinga u skladu sa novim MSFI 16 - Zakupi (Lizinzi) i poreskim propisima. Novi MSFI 16 biće u primeni od 1. januara 2019. godine, s tim da je dozvoljena i ranije primena u skladu sa definisanim uslovima. MSFI 16 definiše značajno drugačija pravila računovodstvenog evidentiranja zakupa u odnosu na MRS 17, pa se za početak njegove primene treba adekvatno pripremiti. Posmatrano iz ugla zakupca, verovatno najvažnija novina jeste definisanje zahteva da se u poslovnim knjigama vrši priznavanje imovine sa pravom korišćenja i u slučaju klasičnog (operativnog), a ne samo finansijskog lizinga.
  22. 5. 2018.

PORESKA KANCELARIJA TATIĆ d.o.o.

©Copyright 2013 | All Rights Reserved.

Prijava za trening newsletter