Izmenjena je Uredba o paušalnom oporezivanju preduzetnika

25.08.2017.
 

Vlada Republike Srbije na upravo održanoj sednici (25. avgusta) donela je Uredbu o izmenama i dopunama Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti, koja će biti objavljena u narednom broju Sl. glasnika RS. Uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Sl. glasniku RS, a primenjivaće se za utvrđivanje poreza na paušalno utvrđeni prihod počev za 2015. godinu, osim čl. 1. i 4. ove uredbe koji će se primenjivati za utvrđivanje poreza na paušalno utvrđeni prihod počev za 2018. godinu.

Članom 1. Uredbe propisano je da pravo na paušalno oporezivanje mogu da ostvare i preduzetnici (koji obavljaju proizvodne delatnosti) koji u okviru obavljanja delatnosti proizvode i prodaju isključivo sopstvene proizvode. 

Članom 2. Uredbe izvršeno je preciziranje u smislu da se polazna osnovica za utvrđivanje visine paušalnog prihoda za preduzetnike sa sedištem na teritoriji grada Beograda, određuje prema srednjoj vrednosti prosečnih mesečnih zarada ostvarenih u opštinama Voždovac, Vračar, Zvezdara, Palilula, Rakovica, Savski venac, Stari grad, Novi Beograd, Zemun, Čukarica i Surčin.  

Članom 3. Uredbe propisana je izmena u vezi sa obimom povećanja polazne osnovice za utvrđivanje visine paušalnog prihoda, u smislu da preduzetnicima kojima je povećana polazna osnovica paušalni prihod za prethodnu godinu može se uvećati najviše do 10% ukoliko su elementi koji se primenjuju za obveznika ostali isti i vrednovani na isti način kao za godinu koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez.

Članom 4. Uredbe izvršeno je pravnotehničko usklađivanje u vezi sa članom 41. Zakona o porezu na dohodak građana, a u vezi sa elementom za utvrđivanje visine paušalnog prihoda koji se odnosi na broj zaposlenih radnika;  on se primenjuje na način da se polazna osnovica uvećava za 5% po jednom zaposlenom radniku, s tim da uvećanje ne može biti manje od 5% prosečne mesečne zarade. Prema sadašnjem rešenju procenat u oba slučaja iznosi 10%. Poslovna reputacija preduzetnika koja je kao element za utvrđivanje visine paušalnog prihoda povećavala polaznu osnovcu (opredeljena do plus 300%), brisana je. Izvršeno je i preciziranje u smislu da za preduzetnika koji započinje obavljanje delatnosti, odnosno koji postane obveznik na paušalno utvrđeni prihod, paušalni prihod utvrđuje se u visini prihoda obveznika koji pod istim ili sličnim uslovima obavlja istu ili sličnu delatnost. 

Detaljnija objašnjenja o primeni navedenih rešenja daćemo u časopisu Porezi i računovodstvo broj 9/17 koji je u pripremi.

PORESKA KANCELARIJA TATIĆ d.o.o.

©Copyright 2013 | All Rights Reserved.

Prijava za trening newsletter