POREZI

 • PDV
 • Porez na dobit
 • Porez na dohodak građana
 • Porezi na imovinu
 • Poreski postupak
 • Oporezivanje poslovanja banaka
 • Međunarodno oporezivanje
 

RAČUNOVODSTVO I MSFI

 • Praktična primena MSFI
 • Sastavljanje godišnjeg finansijskog izveštaja
 • Konsolidovanje finansijskih izveštaja

PRIVREDNA DRUŠTVA

 • Statusne promene
 • Likvidacija i stečaj
 • Transakcije sa udelima u kapitalu
 • Primena Zakona o privrednim društvima
 

DEVIZNO I SPOLJNOTRGOVINSKO POSLOVANJE

 • Primena Zakona o deviznom poslovanju
 • Uvoz i izvoz dobara
 

RADNI ODNOSI I ZARADE

 • Primena Zakona o radu
 • Obračun poreza i doprinosa na zarade i druga lična primanja
 

PORESKA KANCELARIJA TATIĆ d.o.o.

©Copyright 2017 | All Rights Reserved.