Porezi postaju sve značajnije pitanje u savremenom poslovanju, a posebno u uslovima komplikovanog poreskog sistema, kakav je poreski sistem Republike Srbije.

Poreske propise Republike Srbije karakterišu nejasne odredbe, česte izmene i potreba za brojnim tumačenjima. U takvim okolnostima, rizik od pogrešne primene propisa relativno je visok.

Istovremeno, poreski propisi predviđaju brojne olakšice i podsticaje, posebno u oblasti poreza na dobit, čijim adekvatnim korišćenjem obveznik može da ostvari poreske uštede u zakonskim okvirima.

Svaka poslovna promena koja se evidentira u poslovnim knjigama utiče i na iskazivanje poreske osnovice, odnosno ima odgovarajući poreski tretman. Da bi kompanija optimizirala poslovnu dobit i platila upravo onoliko poreza koliko je potrebno, neophodno je odlično poznavanje poreskih propisa i računovodstva, odnosno MSFI.

Konsultanti Poreske kancelarije Tatić su eksperti koji poseduju objedinjena znanja iz oblasti poreza i računovodstva, što je preduslov za celovito sagledavanje poslovnih transakcija i pronalaženje najpovoljnijih rešenja za klijenta.

PK TATIĆ KLIJENTIMA NUDI:

  • Savetovanje iz oblasti svih poreza (PDV, porez na dobit, porez na dohodak građana, porezi na imovinu, međunarodno oporezivanje)
  • Zakonitu poresku evaziju (maksimalno smanjivanje poreske osnovice i poreskih obaveza u okvirima zakona)
  • Pomoć pri izboru i kreiranju računovodstvenih politika i analizu njihovog uticaja na finansijski rezultat i poresku osnovicu
  • Analizu poreskih efekata poslovnih transakcija i razmatranje alternativnih rešenja
  • Stručnu pomoć u oblasti poreskog planiranja i optimiziranja poreskih obaveza
  • Pomoć pri izradi i kontrolu poreskih prijava
  • Odgovore na pitanja u vezi sa tekućim poslovanjem
  • Pregled akata nadležnih poreskih i drugih organa (zapisnika, rešenja i dr.)
  • Pomoć u ostvarivanju prava klijenta u poreskom postupku (pisanje prigovora, žalbi, zahteva i dr.)